Råb­te ’ Al­la­hu ak­h­bar’ un­der drabs­for­søg

Mistænkt for kni­vover­fald har tid­li­ge­re over­fal­det en svensk mi­ni­ster

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk jvl@ bt. dk

SAND­HOLM- AN­GREB

Jes­per Vester­gaard Lar­sen Tre gan­ge blev en be­tjent stuk­ket med en kniv nat­ten til tirs­dag på Cen­ter Sand­holm i Bir­ke­rød. I for­bin­del­se med over­fal­det råb­te ger­nings­man­den, som po­li­ti­et me­ner kan væ­re ra­di­ka­li­se­ret, ’ Al­la­hu ak­h­bar’ (’ Gud er stor’ på ara­bi­sk, red.).

Det be­kræft er vi­cepo­li­ti­in­spek­tør fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Kim Bruun over­for BT i for­bin­del­se med, at en 25- årig stats­løs palæsti­nen­ser i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for i Ret­ten i Hil­le­rød, hvor han er sig­tet for for­søg på mand­drab. Selv næg­ter den 25- åri­ge sig skyl­dig.

» I for­bin­del­se med over­fal­det rå­ber ger­nings­man­den ’ Al­la­hu ak­h­bar’, « si­ger Kim Bruun .

Er­ken­der mi­ni­ste­ran­greb

Den for­mode­de ger­nings­mand har tid­li­ge­re an­gre­bet en svensk mi­ni­ster. Det har den mistænk­te selv op­lyst til Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET). Oplys­nin­ger­ne om an­gre­bet er eft er an­hol­del­sen be­kræft et af de sven­ske myn­dig­he­der, op­ly­ser PET i en pres­se­med­del­el­se.

Iføl­ge TV2 er der ta­le om an­gre­bet på den sven­ske ju­stits- og mi­gra­tions­mi­ni­ster Mor­gan Jo­hans­son, som blev over­fal­det med en brand­sluk­ker un­der et be­søg på et asyl­cen­ter i den sven­ske by Bro­by.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau har for­søgt at få sam­men- hæn­gen be­kræft et fra PET, som ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig nær­me­re .

Be­tjen­ten, der blev an­gre­bet på Cen­ter Sand­holm er i bed­ring, skri­ver Claus Ox­feldt, for­mand for Po­li­ti­for­bun­det, på Twit­ter:

» Net­op væ­ret på sy­ge­be­søg hos kol­le­ga fra Sand­holm, som hel­dig­vis er i bed­ring. Fan­ta­stisk po­li­ti­ind­sats han har ydet. Bli­ver helt stolt. «

Be­tjen­ten blev over­fal­det da han trå­d­te ind i et lo­ka­le i asyl­cen­te­ret. En mand stak ham en en­kelt gang . Der op­stod tu­mult, og be­tjen­ten for­må­e­de at gi­ve over­falds­man­den fl ere slag, før ger­nings­man­den til­del­te be­tjen­ten yder­li­ge­re to kniv­stik.

Be­tjent kæm­pe­de for li­vet

» Han kæm­pe­de for sit liv, « si­ger Kim Bruun fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

Be­tjen­ten blev ramt i skul- de­ren, den ene arm og i hal­sen. Den sår­e­de po­li­ti­mand for­må­e­de selv at til­kal­de hjælp. Han blev ind­lagt i kri­tisk til­stand .

Ger­nings­man­den fl yg­te­de over et hegn , og i lø­bet af tirs­dag blev den 25- åri­ge stats­lø­se palæsti­nen­ser an­holdt og sig­tet for drabs­for­søg.

Den sig­te­de har væ­ret i Dan­mark af to om­gan­ge, men hav­de drop­pet sin asylan­søg­ning. På Fa­ce­book har han et pro­fi lbil­le­de af en ag­gres­siv ulv, mens han og­så har et bil­le­de af fl ere po­li­ti­be­tjen­te, der til­sy­ne­la­den­de sø­ger ly bag en po­li­ti­bil. På et an­det pro­fi lbil­le­de kig­ger han op på en sta­tue, der lig­ner et dyr, der kig­ger tilbage mod ham.

Han bo­e­de i et ud­rej­se­cen­ter i Sjæls­mark. Hvor­for han an­gi­ve­ligt mød­te op i Cen­ter Sand­holm, vi­des end­nu ik­ke.

Den 25- åri­ge er va­re­tægts­fængs­let ind­til 22. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.