B& O- salg op – men de har sta­dig un­der­skud

BT - - NYHEDER - Son­ny Wi­ch­mann sow@ ber­ling­s­ke. dk

OP­TUR

Bang & Oluf­sen har salgs­mæs­sigt haft en stærk frem­gang i før­ste kvar­tal af regn­skabsår­et 2015/ 16. Sal­get er ste­get med he­le 17 pct. til 506 mio. kr., og det er især B& O Play, der med en salgs­vækst på 63 pct. træk­ker frem­gan­gen.

Sam­ti­dig med væk­sten er det lyk­ke­des at re­du­ce­re om­kost­nin­ger­ne, så Stru­er- virk­som­he­den alt i alt har for­bed­ret sit drift sre­sul­tat med næ­sten 70 mio. kr. til et drift sun­der­skud på 105 mio. kr. Før skat en­der kvar­tals­re­sul­ta­tet på mi­nus 118 mio. kr. mod un­der­skud­det på 174 mio. kr. i før­ste kvar­tal 2014/ 15.

Kon­cer­n­che­fen Tue Man­to­ni ( fo­to) glæ­der sig over den stær­ke vækst i B& O Play og over, at spa­re­pla­ner­ne nu be­gyn­der at ud­mønte sig. Han kal­der dog sta­dig virk­som­he­dens ren­ta­bi­li­tet for util­freds­stil­len­de. For he­le året for­ven­tes en om­sæt­nings­vækst på 8- 12 pct. og et nul­re­sul­tat på drift en, når man ser bort fra om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med fra­sal­get af for­ret­nings­om­rå­det Au­to­mo­ti­ve .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.