UD­LÆN­DIN­GE SKAL ’’

Met­te Fre­de­rik­sen skær­per krav til fa­mi­lie­sam­men­fø­ring: Tal sproget, for­sørg dig selv og sørg for at ha­ve dan­ske na­bo­er

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Met­te Fre­de­rik­sen

Jeg ske­ler hver­ken til hud­far­ve el­ler an­dre ting

IN­TER­VIEW

Flygt­nin­ge­pres­set får nu Sfor­mand Met­te Fre­de­rik­sen til at kræ­ve, at der sker en kraftig op­stram­ning af reg­ler­ne for at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring .

Sid­ste år blev der gi­vet 5.727 til­la­del­ser til fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. I år er tal­let al­le­re­de op­pe på 7.593, og det me­ner Met­te Fre­de­rik­sen er alt for højt. Sær­ligt for­di Dan­mark sam­ti­dig vil mod­ta­ge op mod 15.000 flygt­nin­ge år­ligt.

» An­tal­let be­ty­der no­get. Når der kom­mer fle­re flygt­nin­ge, og det vur­de­rer re­ge­rin­gen jo, skal der kom­me fær­re ud­læn­din­ge. Det må væ­re kon­se­kven­sen, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen til BT.

Hun har svært ved at se, at kom­mu­ner­ne kan føl­ge med. Der­for er det nød­ven­digt at brem­se stig­nin­gen i til­del­te fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger.

Bi­dra­ge ak­tivt

Met­te Fre­de­rik­sen fo­re­slår, at man skær­per sprog­kra­vet, kræ­ver at man er i job, og at man som ho­ved­re­gel bor for blandt dan­ske­re. Det skal frem­over træk­ke ned, hvis man bor i en ty­pisk ud­læn­din­ge- ghet­to. » Hvis man ser på de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, er fa­mi­lie­sam­men­fø­ring no­get, der kan sæt­te in­te­gra­tio­nen tilbage. Det, man lyk­kes med i sko­len og op igen­nem ud­dan­nel­ses­sy­ste­met, kan hur­tigt bli­ve sat tilbage, hvis man får en æg­te­fæl­le her­til, der ik­ke ta­ler sproget og har dår­li­ge for­ud­sæt­nin­ger for at læ­re det. Må­ske er de ik­ke vant til at gå på ar­bej­de. Så har man først ta­get et skridt frem, og må ta­ge et skridt tilbage, « si­ger hun.

Er det ik­ke en ind­ly­sen­de ret, at man kan bo sam­men med sin fa­mi­lie og si­ne børn?

» Det er me­get grund­læg­gen­de, at man kan væ­re sam­men med sin fa­mi­lie. Men her er der of­te ta­le om nye æg­te­ska­ber. Når man flyt­ter til et nyt land, er det li­ge så vig­tigt, at man kan kla­re sig selv og har tænkt sig at bi­dra­ge ak­tivt til vo­res sam­fund. Og det er der mas­ser af ud­læn- din­ge, der gør. Men man kan ba­re slå op i sta­ti­stik­ker­ne og se, at der er for man­ge kvin­der med mi­no­ri­tets­bag­grund, der ik­ke går på ar­bej­de. Der er for man­ge un­ge dren­ge, der ik­ke er i gang med en ud­dan­nel­se. Man­ge er in­vol­ve­ret i kri­mi­na­li­tet, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen.

Det er vel og­så en stærk vær­di, at man har lov at gif­te sig med den, man vil?

» Jo, men det er jo og­så en me­get stærk vær­di, at man kan kla­re sig selv. Flygt­nin­ge væl­ger ik­ke ak­tivt at kom­me til et an­det land. De ta­ger be­ne­ne på nak­ken på grund af bor­ger­krig el­ler in­di­vi­du­el for­føl­gel­se. Men når du kom­mer her­til som fa-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.