TA­LE DANSK

BT - - NYHEDER - Fo­to: Nils Meilvang

mi­lie­sam­men­ført æg­te­fæl­le, må vi læg­ge til grund, at du har et me­get stort øn­ske om at kom­me til Dan­mark. Du væl­ger det selv. Hvis det er her, du skal leve dit liv, skal du kun­ne dansk. Du skal ud på ar­bejds­mar­ke­det.

Du skal bi­dra­ge. Det sy­nes jeg er en li­ge så grund­læg­gen­de vær­di, hvis man vil leve sam­men med den, man ger­ne vil, « si­ger hun og for­tæl­ler om et for­æl­dre­mø­de i en første­klas­se på en skole i København, hvor der skul­le ind­kal­des fem for­skel­li­ge tol­ke, for at al­le for­æl­dre kun­ne for­stå, hvad de an­dre sag­de.

Ud­over sprog­kra­vet, krav til job og en pas­sen­de bo­lig vil Met­te Fre-

1. DU SKAL TA­LE DANSK

Nu­gæl­den­de reg­ler:

Den her­bo­en­de skal på an­søg­nings­tids­punk­tet ha­ve be­stå­et sprog­prø­ven dansk 1. Det be­ty­der, at man kan for­stå og an­ven­de dag­lig­dags ud­tryk. Den an­sø­gen­de ud­læn­ding skal be­stå prø­ven in­den­for de før­ste seks må­ne­der. Kra­vet gæl­der ik­ke flygt­nin­ge.

Sprog­kra­vet for her­bo­en­de hæ­ves til dansk 2, hvor man skal væ­re i stand til at del­ta­ge i en for­holds­vis ukom­pli­ce­ret sam­ta­le. Sprog­kra­vet for an­sø­ger skær­pes til, at man skal do­ku­men­te­re, at man be­her­sker et sprog, der gør det mu­ligt at fo­re­ta­ge simp­le gø­re­mål og/ el­ler at ud­læn­din­gen skal be­stå dansk 2- prø­ven in­den for de før­ste 12 må­ne­der.

S fo­re­slår:

2. DU SKAL FOR­SØR­GE DIG SELV

Nu­gæl­den­de reg­ler:

Den her­bo­en­de æg­te­fæl­le må ik­ke ha­ve mod­ta­get ydel­ser ef­ter lov om ak­tiv so­ci­al­po­li­tik el­ler in­te­gra tions­lo­ven, for ek­sem­pel kon­tant­hjælp, in­den for de se­ne­ste 3 år.

Reg­len skær­pes ved, at den her­bo­en­de des­u­den skal do­ku­men­te­re et re­elt for­sør­gel­ses­grund­lag i form af et job, en igang­væ­ren­de ud­dan­nel­se el­ler en va­rig ydel­se.

S- fo­re­slår:

3. DU SKAL BO BLANDT DAN­SKE­RE

Nu­gæl­den­de reg­ler:

Den her­bo­en­de skal rå­de over en selv­stæn­dig bo­lig af ri­me­lig stør­rel­se. Højst to per­so­ner pr. be­bo­el­ses­rum el­ler mini­mum 20 kvm pr. per­son. Hvis der er ta­le om en le­je­bo­lig el­ler frem­le­je, skal va­rig­he­den af le­je kon­trak­ten væ­re mindst 1 ½ år.

Kra­vet skær­pes ved, at der og­så stil­les krav om, at bo­li­gens placering i sig selv un­der­støt­ter ud­læn­din­gens in­te­gra­tion i sam­fun­det. Det skal ind­gå i den sam­le­de vur­de­ring af bo­li­gen, om den lig­ger i et ud­sat bo­lig­om­rå­de.

S fo­re­slår:

de­r­ik­sen og­så se på an­sø­ger­nes ud­dan­nel­se.

Værn for un­ge pi­ger

» Hvis man har ar­bej­det i ti år som sy­geple­jer­ske el­ler tøm­rer i et an­det land, har man bed­re for­ud­sæt­nin­ger, end hvis man har væ­ret hjem­me gå­en­de, « si­ger hun. Er du glad for 24 års- reg­len? » Ja, jeg sy­nes, den vir­ker. Den er ble­vet en må­de at re­gu­le­re ind­van­drin­gen på og fungerer sam­ti­dig som et værn for un­ge pi­ger mod at mi­ste ret­ten til selv at be­stem­me, hvem de vil gif­te sig med. «

Met­te Fre­de­rik­sen af­vi­ser at sor­te­re folk ef­ter land, så­dan som Ven- » Du væl­ger det selv. Hvis det er her, du skal leve dit liv, skal du kun­ne dansk. Du skal ud på ar­bejds­mar­ke­det. Du skal bi­dra­ge, « si­ger So­ci­al­de­mol­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen om par­tiets nye ud­spil til fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. stre har fo­re­slå­et. Hun vil hel­ler ik­ke ha­ve ge­nind­ført de po­int­sy­ste­mer, som den for­ri­ge Løk­ke- re­ge­ring ind­før­te.

» Jeg ske­ler hver­ken til hud­far­ve el­ler an­dre ting, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.