Knud­sen for­la­der Ber­ling­s­ke Me­dia

BT - - NYHEDER - Re­dak­tio­nen Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

CHEF­SKIF­TE

Den nye ejer af Ber­ling­s­ke Me­dia, De Pers­gro­ep ( DPG), øn­sker at ud­vik­le virk­som­he­den un­der en ny le­del­se og ud­tryk­ker sam­ti­dig an­er­ken­del­se af den store rolle, som Lis­beth Knud­sen har spil­let i den po­si­ti­ve ud­vik­ling i Ber­ling­s­ke Me­dia un­der hen­des em­beds­tid. Par­ter­ne har af­talt, at Lis­beth Knud­sen fra­træ­der med virk­ning fra 1. ok­to­ber.

Be­sty­rel­sen har som kon­sti­tu­e­ret adm. di­rek­tør ud­pe­get med­lem af kon­cern­le­del­sen og di­rek­tør for pro­duk­tion, di­stri­bu­tion og bladsalg Bjar­ne Wer­ner Mun­ck og ind­le­der sam­ti­dig pro­ces­sen med at sø­ge ef­ter en per­ma­nent CEO. Til ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør for Ber­ling­s­ke har be­sty­rel­sen ud­pe­get Tom Jen­sen, der al­le­re­de i dag er med­lem af Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tion og har væ­ret det si­den 2007.

Chri­sti­an Van Thil­lo, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for De Pers­gro­ep si­ger:

’ Vel­lyk­ket trans­for­ma­tion’

» Der er in­gen tvivl om, at Lis­beth er en me­get en­ga­ge­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, der har væ­ret med­vir­ken­de til den vel­lyk­ke­de trans­for­ma­tion af virk­som­he­den. Men vi er beg­ge eni­ge om, at DPG er en me­get an­der­le­des ak­tio­nær end det tid­li­ge­re ejer­skab, og at det­te har store kon­se­kven­ser for bå­de stra­te­gi­ske og ope­ra­tio­nel­le be­slut­nings­pro­ces­ser i virk­som­he­den.

Vi kom til den konklusion, at vi ik­ke var i fuld over­ens­stem­mel­se om den frem­ti­di­ge stra­te­gi og drift af sel­ska­bet og be­slut­te­de der­for, at det var bedst for al­le in­ter­es­sen­ter at skil­les på en god må­de. Vi øn­sker Lis­beth alt godt i hen­des frem­ti­di­ge kar­ri­e­re. « Lis­beth Knud­sen si­ger: » En­hver med et job som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved, at man kun har så­dan et job til låns i en vis pe­ri­o­de. I mit til­fæl­de har det nu væ­ret godt ot­te år i fø­rer­sæ­det af Ber­ling­s­ke Me­dia. Man ved og­så, at et frugt­bart sam­ar­bej­de mel­lem eje­ren, be­sty­rel­sen og den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør kræ­ver enig­hed om den grund­læg­gen­de stra­te­gi, mål­sæt­nin­ger­ne og virk­som­heds­kul­tu­ren.

Hvis det ik­ke er på plads, så er det al­tid eje­rens pri­vil­e­gi­um at sæt­te hol­det. «

Hun øn­sker at sen­de en varm tak til me­d­ar­bej­der­ne i Ber­ling­s­ke Me­dia for et dybt en­ga­ge­ret og stærkt sam­ar­bej­de:

» Jeg blev bedt om at le­de Ber­ling­s­ke Me­dia og Ber­ling­s­ke i en yderst tur­bu­lent pe­ri­o­de, hvor jeg sam­men med en de­di­ke­ret og kom­pe­tent grup­pe af che­fer og me­d­ar­bej­de­re­har for­må­et at ven­de et ka­ta­stro­falt stort un­der­skud til en ren­ta­bel og en gæld­fri virk­som­hed, og sam­ti­dig om­dan­ne virk­som­he­den fra en over­ve­jen­de print- fo­ku­se­ret virk­som­hed til et mul­ti­me­die- sel­skab. Jeg er over­or­dent­lig stolt af det, vi har op­nå­et sam­men, og af kva­li­te­ten af det, vi til­by­der vo­res pu­bli­kum i dag. Jeg vil ger­ne si­ge en varm tak til al­le che­fer og me­d­ar­bej­de­re for at ha­ve væ­ret med mig på en kræ­ven­de og fan­ta­stisk rej­se til en for­hå­bent­lig god frem­tid. Jeg har for­plig­tet mig selv til al­tid, at væ­re på ud­kig ef­ter ny, spæn­den­de læ­ring og nye ud­for­drin­ger og vil for­hå­bent­lig væ­re i stand til at bru­ge de man­ge års er­fa­ring med di­gi­tal trans­for­ma­tion og fra de man­ge virk­som­heds­og or­ga­ni­sa­to­ri­ske be­sty­rel­ser, jeg har ar­bej­det med, til nye op­ga­ver bå­de i og uden for me­di­e­bran­chen i frem­ti­den. Og jeg kom­mer al­drig til at op­gi­ve min in­ter­es­se i at ud­vik­le unik jour­na­li­stik og in­ter­es­san­te me­di­er. «

Vig­tigt me­di­e­hus

Be­sty­rel­ses­for­mand for Ber­ling­s­ke Me­dia Kim Gra­ven- Ni­el­sen si­ger:

» Ber­ling­s­ke Me­dia er et vig­tigt me­di­e­hus i vort sam­fund, og jeg vil ger­ne tak­ke Lis­beth, chef­grup­pen og me­d­ar­bej­der­ne for at ha­ve holdt fa­nen højt og stolt gen­nem de sid­ste man­ge år. Når en virk­som­hed får nye eje­re og ind­le­der en di­a­log om frem­ti­den, ser vi som­me­ti­der et skift i stra­te­gi­en med ef­ter­føl­gen­de skift i top­le­del­sen. Det er hver­ken ud­tryk for, at den hid­ti­di­ge kurs har væ­ret god el­ler dår­lig, men of­test et spørgs­mål om stil og fo­kus. Vi ser fremad og har store am­bi­tio­ner for Ber­ling­s­ke Me­dia, så­le­des at virk­som­he­den be­va­rer og ud­byg­ger sin plads i det dan­ske me­di­e­bil­le­de. Jeg vil ger­ne øn­ske Lis­beth al mu­lig held og lyk­ke i frem­ti­den. «

LÆS PO­RTRÆT­TET PÅ SI­DE 24

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.