DE­SIGN DIN EGEN

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg ja­ni@ bt. dk

KÆLEGRISE

Sort el­ler hvid. Med el­ler uden prik­ker. Gri­sen kan væ­re i hånd­ta­sken – og du kan få det til at mat­che.

Med sit ly­se­rø­de hals­bånd og små gri­se­k­love skab­te mi­ni­gri­sen for ny­lig stor be­gej­string ved en kon­fe­ren­ce i Ki­na. For 10.000 kro­ner kan du selv kø­be et ek­sem­plar, og vi ta­ger al­le­re­de nu imod or­drer, med­del­er den ki­ne­si­ske forsk­nings­virk­som­hed BGI, der har skabt gri­sen.

Gri­sen er fre­mav­let ved at ma­ni­p­u­le­re med gri­sens ge­ner. Men mi­ni­gri­sen var slet ik­ke ment som et kæ­le­dyr, for­kla­rer den dan­ske pro­fes­sor Lars Bo­lund fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der hjalp ki­ne­ser­ne med pro­jek­tet, og som er overrasket over ki­ne­ser­nes pla­ner.

Po­ten­ti­el pen­ge­ma­ski­ne

» Det var ik­ke vor hen­sigt at la­ve kæ­le­dyr, men dyr som kan bru­ges til at stu­de­re kro­ni­ske syg­doms­pro­ces­ser, « skri­ver Lars Bo­lund i en mail til BT. For gri­se lig­ner men­ne­sker så me­get, at de er vel­eg­ne­de som for­søgs­dyr.

Nu har ki­ne­ser­ne op­da­get end­nu en for­del ved gri­sen: de kan tje­ne pen­ge på den. » Mar­kedskræf­ter­ne er svæ­re at for­ud­se for os nør­de­de for­ske­re, « skri­ver Lars Bo­lund.

Og ki­ne­ser­ne sid­der må­ske med en po­ten­ti­el pen­ge­ma­ski­ne. Små gri­se har tid­li­ge­re væ­ret po­pu­læ­re blandt ken­dis­ser som Pa­ris Hilt­on. Pro­ble­met var ba­re, at de al­tid vok­se­de sig for store til hånd­ta­sken. Og­så i Dan­mark kan man al­le­re­de kø­be mi­ni­gri­se, men de kan ve­je op mod 100 kg.

Maks 15 kg

Nu lover for­sker­ne fra Ki­na, at de­res mi­ni­gris ik­ke bli­ver tun­ge­re end 15 kg.

Sel­ve ska­bel­sen af gri­sen er i sig selv ma­ka­ber. For­sker­ne har ta­get cel­ler fra et fo­ster af en be­stemt gri­se­ra­ce, der i for­vej­en er lil­le. Cel­ler­ne har de brugt til at klo­ne en ny gris. Men før de ind­led­te klo­nin­gen, sat­te de nog­le af vækst­hor­moner­ne ud af kraft. Med an­dre ord for­hin­drer de gri­sen i at vok­se.

For­ske­re spe­ku­le­rer nu i, om hunde og kat­te bli­ver de næ­ste de­sig­n­er­kæ­le­dyr. De fle­ste for­ske­re og eti­ke­re er eni­ge om, at det al­li­ge­vel min­der om den må­de, man i for­vej­en av­ler kæ­le­dyr, skri­ver det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift Na­tu­re. Me­to­den er ba­re langt me­re ef­fek­tiv.

Al­li­ge­vel mø­der pro­duk­tio­nen af de­sig­ner­gri­se kri­tik. » Man stræk­ker de fy­si­o­lo­gi­ske græn­ser med det ene for­mål at til­freds­stil­le men­ne­skers æste­ti­ske præ­fe­ren­cer, « si­ger bio­e­ti­ker ved Har­vard Uni­ver­si­tet Je­an­ti­ne Luns­hof til Na­tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.