’ Blot juri­ste­ri i by­ret­ten’

BT - - NYHEDER -

DOM

Selv om Mi­le­na Pen­kowa ons­dag blev idømt ni må­ne­ders be­tin­get fængsel for grov do­ku­ment­falsk, øde­læg­ger det ik­ke den om­strid­te hjer­ne­for­skers hu­mør.

» Kæ­re ven­ner. Det gik desvær­re ik­ke min vej i ret­ten. I be­tragt­ning af at det he­le be­gynd­te med en lang an­kla­ge og trus­len om fængsel, er det al­li­ge­vel en sejr at kon­sta­te­re, at ankla­gen del­vist blev fra­fal­det, og at jeg ik­ke skal straf­fes med fængsel, « skri­ver hun på Fa­ce­book med hen­vis­ning til, at der ’ kun’ er ta­le om en be­tin­get fængsels­straf.

Mi­le­na Pen­kowa er dømt for at ha­ve brugt fal­ske do­ku­men­ter til at skju­le fusk med sin forsk­ning, så­le­des at hun kun­ne få sin dok­tor­grad og et pro­fes­sorat på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

På Fa­ce­book hæft er Mi­le­na Pen­kowa sig ved, at hun for få må­ne­der si­den blev fri­kendt i to sa­ger af Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed ( UVVU). Om den af­gø­rel­se skri­ver Mi­le­na Pen­kowa i dag:

» Der­u­d­over er jeg – som I ved – for­sker me­re end no­get an­det, og der­for er det al­ler­vig­tig­ste for mig, at jeg i år blev pu­re fri­fun­det af det fag­li­ge eks­pert­ud­valg UVVU. Alt det an­det er i mi­ne øj­ne blot juri­ste­ri i by­ret­ten… « . BNB

Hjer­ne­for­sker Mi­le­na Pen­kowa er dømt skyl­dig i do­ku­ment­falsk af sær­lig grov ka­rak­ter. Hun kal­der dom­men juri­ste­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.