Brei­vik tru­er med at ta­ge sit eget liv

An­ders Be­hring Brei­vik er util­freds med af­so­nings­for­hol­de­ne i fængs­let

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NOR­GE

Den nor­ske mas­se­mor­der An­ders Be­hring Brei­vik er langt­fra til­freds med for­hol­de­ne i fængs­let i Ski­en, hvor han af­so­ner sin dom på 21 år ef­ter mas­sa­kren på Utøya.

Brei­vik har så­le­des sendt et åbent brev til fle­re nor­ske me­di­er og i øv­rigt og­så BT, hvor han for­tæl­ler, at af­so­nings­for­hol­de­ne er gjort vær­re, og han gør det sam­ti­dig klart, at han vil ta­ge dra­sti­ske mid­ler i brug, hvis det ik­ke æn­dres.

’ Med­min­dre for­vær­rin­ger­ne fra 2. sep­tem­ber 2015 bli­ver æn­dret, så vil jeg sul­te­strej­ke, til jeg dør. Jeg kan ik­ke kla­re det me­re’, skri­ver han iføl­ge net­ta­vi­sen. no.

Drop­pet stu­di­et

Pro­ble­met er iføl­ge Brei­vik, at han i 23 af døg­nets 24 ti­mer kun har ad­gang til én iso­la­tions­cel­le og ik­ke to, som det var til­fæl­det før 2. sep­tem­ber. Det har gjort det umu­ligt for ham at ta­ge den ba­chel­or i statskund­skab, som han blev op­ta­get på i juli, for­tæl­ler han:

’ At stu­de­re er ik­ke men­ne­ske­ligt mu­ligt un­der dis­se for­hold, og det gæl­der for al­le, der bli­ver iso­le­ret un­der så­dan­ne for­hold. Be­slut­nin­gen om dis­se dra­stisk for­vær­re­de og­så med en lang li­ste, hvor han blandt an­det hæv­der, at han i læn­ge­re tid kun har haft fem mi­nut­ters men­ne­ske­lig kon­takt om da­gen, ad­skil­li­ge nø­gen­ransag­nin­ger med vi­de­re.

In­gen sul­te­strej­ker end­nu

Fængsels­le­de­ren, Ole Kri­stof­fer Bor­haug, har føl­gen­de kom­men­tar til bre­vet:

» Helt ge­ne­relt kan jeg si­ge, at folk, der sid­der på af­de­lin­gen ( som Brei­vik be­fin­der sig på, red.) har fle­re be­græns­nin­ger end an­dre ind­sat­te. Men de får næ­sten de sam­me til­bud som de an­dre, « si­ger han.

Fængsels­le­de­ren op­ly­ser og­så, at der i øje­blik­ket ik­ke er no­gen i fængs­let i Ski­en, der sul­te­strej­ker. Der har tid­li­ge­re væ­ret trus­ler om sul­te­strej­ker, men in­gen har ført dem ud i li­vet.

Den nor­ske ju­stits­mi­ni­ster, An­ders Anund­sen, vil­le ik­ke kom­men­te­re Brei­viks ud­ta­lel­ser.

An­ders Be­hring Brei­vik er ik­ke til­freds med for­hol­de­ne i fængs­let. » At stu­de­re er ik­ke men­ne­ske­ligt mu­ligt un­der dis­se for­hold, « skri­ver han blandt an­det i et brev til fle­re me­di­er. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.