Tu­sind­vis af ko

Kre­dit­kort- op­lys­nin­ger fra mindst 5.000 dan­ske­re op­s­nap­pet i en glo­bal ha­ck­er- sag

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

DATATYVERI

I lø­bet af de se­ne­ste da­ge har fle­re tu­sind dan­ske­re få­et en besked fra ban­ken om, at de­res kre­dit­kort er ble­vet spær­ret.

Det skyl­des en stor in­ter­na­tio­nal svin­del­sag, hvor it- kri­mi­nel­le har skaf­fet sig ad­gang til pri­va­te kor­top­lys­nin­ger, som i nog­le til­fæl­de er ble­vet mis­brugt.

Ha­ck­er­ne har ind­til vi­de­re stjå­let kre­dit­kor­top­lys­nin­ger fra om­kring 5.000 dan­ske­re, men tal­let kan sti­ge i lø­bet af de kom­men­de uger, op­ly­ser Nets, der i øje­blik­ket ef­ter­for­sker sa­gen i sam­ar­bej­de med in­ter­na­tio­nalt po­li­ti, kort­sel­ska­ber og ban­ker.

» Der er mi­stan­ke om, at der er sket en kom­pro­mit­te­ring på et in­ter­na­tio­nalt for­ret­nings­sted, hvor nog­le ha­ck­e­re er kom­met i be­sid­del­se af kor­top­lys­nin­ger fra he­le ver­den, her­un­der og­så Dan­mark, « si­ger pres­se­ansvar­lig i Nets Sø­ren Win­ge til BT.

Han for­kla­rer, at det er in­ter­na­tio­na­le kre­dit­kort, så­som Visa- og Ma­stercard, der er ble­vet ramt, og at kort­sel­ska­bet har valgt at spær­re de man­ge tu­sin­de kort af præ­ven­ti­ve år­sa­ger.

» En del har op­le­vet for­søg på mis­brug, men der har hel­dig­vis væ­ret gan­ske få vel­lyk­ke­de til­fæl­de af mis­brug. På bag­grund af dis­se ek­semp­ler går vi ind sam­men med ban­ker­ne og ud­skif­ter kor­te­ne præ­ven­tivt, « si­ger Sø­ren Win­ge.

Af­slø­rer ik­ke sted og me­to­de

Nets øn­sker af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen ik­ke at op­ly­se, hvor og hvor­dan svin­del er fo­re­gå­et, men Sø­ren Win­ge si­ger, at det er et » spe­ci­fikt sted, som man mistæn­ker « .

» I de her sa­ger har kort­hol­der­ne ik­ke selv gjort no­get for­kert, men ha­ck­er­ne har al­li­ge­vel væ­ret i stand til at op­s­nap­pe de­res kor­top­lys­nin­ger. «

Svind­ler­ne bru­ger blandt an­det kor­top­lys­nin­ger­ne til at frem­stil­le nye, fal­ske kort samt til at kø­be va­rer på net­tet, til­fø­jer Sø­ren Win­ge.

» Ty­pisk for­sø­ger de at mis­bru­ge kor­te­ne i lan­de, hvor der ik­ke er så høj sik­ker­hed, « for­kla­rer han.

Ufor­skyldt – ban­ken be­ta­ler

Dan­ske­re, der har få­et mis­brugt de­res kor­top­lys­nin­ger, be­hø­ver dog ik­ke at fryg­te øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, un­der­stre­ger Nets. Da de ik­ke selv er skyld i ska­den, dæk­ker ban­ken ta­bet uden selvri­si­ko, fast­slår Sø­ren Win­ge.

» Så man skal ik­ke væ­re uro­lig. Vi skal nok sør­ge for, at ban­ker­ne kon­tak­ter de på­gæl­den­de i til­fæl­de af mis­brug. «

Nor­dea be­kræf­ter over for BT, at der ik­ke vil væ­re om­kost­nin­ger for de be­rør­te kun­der.

» Al­le kort fra de be­rør­te per­so­ner hos Nor­dea er ble­vet spær­ret, og vi ar­bej­der med hur­tigst mu­ligt at ta­ge kon­takt til de be­rør­te kun­der, så de får et nyt, gra­tis kort. I til­fæl­de af at der skul­le væ­re sket mis­brug, vil der ik­ke væ­re no­gen om­kost­nin­ger for­bun­det ved det for kun­den, « si­ger Laurits Lassen, der er pres­se­kon­su­lent hos Nor­dea.

TORS­DAG 1. OK­TO­BER 2015

Ban­ker­ne er ble­vet bedt om at spær­re tu­sin­der af dan­ske hæ­ve­kort, der må­ske er ble­vet mis­brugt af ha­ck­e­re. Modelfoto: Tor­ben Kl­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.