En respek­te­ret ar­bejds­bi

Lis­beth Knud­sen, Ber­ling­s­ke Me­di­as CEO og che­fre­dak­tør for Ber­ling­s­ke, stop­per ef­ter ot­te år i spid­sen for kon­cer­nen

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Lis­beth Knud­sen stop­per på Ber­ling­s­ke. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

LE­DER­SKIF­TE

Ik­ke man­ge har ar­bej­det så me­get og så må­l­ret­tet som Lis­beth Knud­sen, der gen­nem de se­ne­ste ot­te år har be­klædt to topjob sam­ti­dig som bå­de kon­cer­n­chef for he­le Ber­ling­s­ke Me­dia og ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør for Ber­ling­s­ke.

Frem­over er det dog ik­ke me­di­e­hu­set i Pi­le­stræ­de i det in­dre København, der dra­ger nyt­te af den respek­te­re­de 62- åri­ge me­di­e­chef, idet hun i går for­lod kon­cer­nen med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Den nye ejer af Ber­ling­s­ke Me­dia, bel­gi­ske De Pers­gro­ep, øn­sker at ud­vik­le virk­som­he­den un­der en ny le­del­se og har kon­sti­tu­e­ret Bjar­ne Wer­ner Mun­ck, di­rek­tør for pro­duk­tion, di­stri­bu­tion og bladsalg, som kon­cer­n­chef, mens pro­ces­sen med at fin­de en per­ma­nent CEO kø­rer.

Ny ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør for Ber­ling­s­ke bli­ver Tom Jen­sen, som i for­vej­en er med­lem af che­fre­dak­tio­nen og har væ­ret det si­den 2007.

Nye eje­re med nye pla­ner

Når Lis­beth Knud­sen og Ber­ling­s­kes nye ejer går hver sin vej, skyl­des det i høj grad ue­nig­hed om stra­te­gi­en. Det læg­ger hver­ken hun selv el­ler De Pers­gro­ep skjul på.

» En­hver med et job som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved, at man kun har så­dan et job til låns i en vis pe­ri­o­de. I mit til­fæl­de har det nu væ­ret godt ot­te år i fø­rer­sæ­det på Ber­ling­s­ke Me­dia. Man ved og­så, at et frugt­bart sam­ar­bej­de mel­lem eje­ren, be­sty­rel­sen og den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør kræ­ver enig­hed om den grund­læg­gen­de stra­te­gi, mål­sæt­nin­ger­ne og virk­som­heds­kul­tu­ren. Hvis det ik­ke er på plads, så er det al­tid eje­rens pri­vil­e­gi­um at sæt­te hol­det, « si­ger Lis­beth Knud­sen.

Chri­sti­an van Thil­lo, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for De Pers­gro­ep, si­ger:

» Der er in­gen tvivl om, at Lis­beth er en me­get en­ga­ge­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, der har væ­ret med­vir­ken­de til den vel­lyk­ke­de trans­for­ma­tion af virk­som­he­den. Men vi er beg­ge eni­ge om, at DPG er en me­get an­der­le­des ak­tio­nær end det tid­li­ge­re ejer­skab, og at det­te har store kon­se­kven­ser for bå­de stra­te­gi­ske og ope­ra­tio­nel­le be­slut­nings­pro­ces­ser i virk­som­he­den. Vi kom til den konklusion, at vi ik­ke var i fuld over­ens­stem­mel­se om den frem­ti­di­ge stra­te­gi og drift af sel­ska­bet og be­slut­te­de der­for, at det var bedst for al­le in­ter­es­sen­ter at skil­les på en god må­de. «

Uf­fe Gar­del har som man­ge­årig til­lids­mand for de re­dak­tio­nel­le me­d­ar­bej­de­re på Ber­ling­s­ke haft en hel del ver­ba­le sværds­lag med Lis­beth Knud­sen, når de har sid­det på hver sin si­de af bor­det i for­hand­lings­si­tu­a­tio­ner. Trods dét at han gen­nem ti­den er ble­vet mødt med hår­de spa­re­krav, som of­te er endt i fy­rin­ger af kol­le­ger, er det først og frem­mest or­det respekt, der fal­der ham ind, når han skal be­skri­ve Lis­beth Knud­sen:

Bol­værk mod gal­ska­ben

» Jeg har me­get stor respekt for hen­des ind­sats. Og det er og­så så­dan, jeg kom­mer til at hu­ske hen­de – med respekt. Bå­de som kon­cer­n­chef og som che­fre­dak­tør. Lis­beth har ef­ter min vur­de­ring en me­get stor del af æren for, at Ber­ling­s­ke står so­lidt på be­ne­ne. Vi var for år tilbage i dyb kri­se, og vi hav­de sam­ti­dig en kom­plet in­kom­pe­tent ejer i form af bri­ti-

I pe­ri­o­den 1990- 1998

Hun for­lod DR i 2006 ske Mecom. Jeg er ik­ke i tvivl om, at Lis­beth har red­det os fra me­gen gal­skab fra den si­de, « si­ger Uf­fe Gar­del. Og gi­ver en me­re per­son­lig ka­rak­te­ri­stik af Lis­beth Knud­sen:

» Hun er fak­tisk i høj grad et varmt – og i øv­rigt og­så tem­pe­ra­ments­fuldt – men­ne­ske. Hun kan godt li­de at be­stem­me, og hun står på sit i en for­hand­lings­si­tu­a­tion. Men hun ken­der spil­let godt nok til at vi­de, at mod­par­ten og­så skal ha­ve no­get, og hun be­kym­rer sig om me­d­ar­bej­der­nes ve og vel. Hun har al­drig hørt til de che­fer, der er li­den­skabs­lø­se i for­hold til at fy­re folk. Man kan mær­ke på hen­de, at hun be­stemt ik­ke bry­der sig om det, og hun gør, hvad hun kan for at fin­de an­dre løs­nin­ger først. Hun er på­li­de­lig – og er et gen­nem­ført jour­na­li­stisk tæn­ken­de men­ne­ske med et sten­sik­kert jour­na­li­stisk jud­ge­ment og med me­get høj in­te­gri­tet. Så ja – jeg kom­mer til at sav­ne hen­de. «

ud­nævnt som den før­ste kvin­de­li­ge og sam­ti­dig yng­ste chef no­gen­sin­de for det da­væ­ren­de Ber­ling­s­ke Ti­den­des po­li­ti­ske re­dak­tion og har be­klædt en ræk­ke chef­po­ster li­ge si­den.

stod hun i spid­sen for Det Fri Ak­tu­elt, hvor­ef­ter hun blev nyheds­di­rek­tør i DR.

og har si­den 2007 haft to topjob som hhv. kon­cer­n­chef for Ber­ling­s­ke Me­dia og ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør for Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.