Så pres­set var Holst

For­svars­mi­ni­ste­rens møgs­a­ger blev for me­get for par­ti­fæl­ler­ne

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk sris@ bt. dk Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

AF­GANG

TORS­DAG 1. OK­TO­BER 2015

Sø­ren Is­høy Carl Holst ( V) var hårdt pres­set fra fle­re fron­ter i sit eget par­ti, da han tirs­dag ef­ter­mid­dag ka­ste­de hånd­klæ­det i rin­gen og an­non­ce­re­de sin af­gang som for­svars­mi­ni­ster.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var man bå­de i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe og i Carl Holsts sønderjyske bag­land ge­val­dig træt­te af de man­ge møgs­a­ger, som gang på gang stjal fo­kus fra Ven­stres po­li­tik.

I Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe hav­de man mandag af­ten øj­net mu­lig­he­den for, at Carl Holst ‘ kun­ne ri­de stormen af’, som en kil­de tæt på Ven­stre for­mu­le­rer det til BT.

Par­ti­et skul­le præ­sen­te­re en fi­nans­lov tirs­dag, der vil­le præ­ge me­di­e­bil­le­det. Sam­ti­dig var det rent fak­tisk lyk­ke­des Carl Holst at ta­le lidt om for­svar­spo­li­tik det se­ne­ste par da­ge.

Fi­f­le­de med en fak­tu­ra

Men tid­ligt tirs­dag vend­te vir­ke­lig­he­den dog brat. BT brag­te en ny hi­sto­rie frem fra Carl Holsts tid som regionrådsformand. Den­ne gang hav­de re­gio­nen skjult en ræk­ke ud­gif­ter, Holst hav­de haft til en ek­stern ta­leskri­ver, ved at fi­f­le med en fak­tu­ra. En sag, der blev ta­get dybt al­vor­ligt i Re­gion Syd­dan­mark, som vars­le­de et ef­ter­spil. Carl Holsts egen par­ti­fæl­le og re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­h­se ( V) vars­le­de, at sa­gen skul­le un­der­sø­ges af ek­ster­ne kon­su­len­ter.

I Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe var fru­stra­tio­nen ty­de­lig. Carl Holsts møgs­a­ger syn­tes ik­ke at ha­ve no­gen ud­løbs­da­to. ‘ Jour­na­li­ster­ne bli­ver jo ved med at gra­ve, og det kan vi ik­ke bli­ve ved med at hol­de til,’ for­tæl­ler kil­den til BT.

Et bud­skab fra bag­lan­det

Se­ne­re sam­me dag rin­ger Carl Holst til sit bag­land, her­un­der sin kreds­for­mand Tho­mas Bjer­rum Ro­sen­stand. BT har talt med ham, og kreds­for­man­den un­der­stre­ger, at han ik­ke rå­d­gav Carl Holst, der få ti­mer ef­ter valg­te at gå af som mi­ni­ster, men vi­dere­for­mid­le­de ale­ne et bud­skab fra re­sten af bag­lan­det.

Et bud­skab, der var alt an­det end op­løf­ten­de for Carl Holst.

» Jeg hav­de en mas­se, jeg kun­ne for­tæl­le fra bag­lan­det. Her var ana­ly­sen, at jo hur­ti­ge­re sa­gen kun­ne slut­tes, des bed­re var det. «

» Det var ble­vet svært for bag­lan­det at væ­re glad for, at Carl Holst var valgt ind i Fol­ke­tin­get og var ble­vet for­svars­mi­ni­ster, når alt, der bli­ver talt om, ik­ke har no­get med hver­ken Ven­stre el­ler for­svar­spo­li­tik at gø­re, « si­ger Tho­mas Bjer­rum Ro­sen­stand.

I bag­lan­det var man især træt af, at sa­gen om Carl Holsts rå­d­gi­ver Chri­sti­an Ingemann, som hav­de fyldt me­di­er­ne i det me­ste af sep­tem­ber, og hvor alt pe­ger på, at Ingemann har hjul­pet Carl Holst un­der valg­kam­pen, på trods af at han var an­sat i Re­gion Syd­dan­mark. Carl Holst var hårdt pres­set fra fle­re fron­ter i sit par­ti, da han tirs­dag ef­ter­mid­dag valg­te at træ­de tilbage som for­svars­mi­ni­ster. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.