SE­KUN­DER Putin bom­ber

Lu­kra­tivt vå­bensalg og is­la­mi­ster får rus­si­ske bom­be­fl y på vin­ger­ne

BT - - NYHEDER - Rus­si­ske bom­be­fly an­greb i går mål i Sy­ri­en. Jakob Chor Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: AFP

SY­RI­EN

Få ti­mer eft er den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Putin hav­de få­et til­la­del­se til at an­ven­de mi­li­tær magt i ud­lan­det af sit par­la­ment, faldt de før­ste bom­ber fra rus­si­ske bom­be­fl y i Sy­ri­en ons­dag.

Putin øn­sker at svæk­ke Is­la­misk Stat ( IS) og at hol­de et pr­orus­sisk sty­re ved mag­ten, vur­de­rer Flem­m­ing Splids­bo­el Hansen, Rusland- eks­pert og se­ni­o­r­for­sker ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er.

» Tu­sind­vis af rus­se­re kæm­per for IS, og man­ge af dem ven­der tilbage. Der­for ud­gør be­væ­gel­sen en trus­sel mod Rusland. Man fryg­ter sim­pelt­hen ter­ror. Så Rusland øn­sker at svæk­ke IS, sam­ti­dig med at man for­sø­ger at hjæl­pe det ek­si­ste­ren­de sty­re, der er pr­orus­sisk, « si­ger han.

Den be­grun­del­se har tals­man­den for den rus­si­ske præ­si­dent Dmi­tri Peskov og­så gi­vet iføl­ge Reu­ters. Han si­ger, at ho­ved­må­let med det rus­si­ske en­ga­ge­ment er at be­kæm­pe ter­ror og ’ støt­te de le­gi­ti­me myn­dig­he­der i Sy­ri­en’.

Ik­ke for­lo­vet med As­sad

Men om de ’ le­gi­ti­me myn­dig­he­der’ bli­ver i skik­kel­se af præ­si­dent Bas­har al- As­sad, er usik­kert.

Eft er luft an­gre­be­ne har Putin sagt, at han for­ven­ter, at As­sad vil væ­re klar til at ind­gå et ’ kom­pro­mis om Sy­ri­ens frem­tid’. Der­med blø­der Rusland op i for­hold til USA, der har kræ­vet As­sads af­gang.

Om Rusland er klar til at la­de en an­den pr­orus­sisk le­der ta­ge over fra As­sad er be­stemt ik­ke utæn­ke­ligt, vur­de­rer Flem­m­ing Splids­bo­el Hansen.

Han pe­ger på, at der al­le­re­de kan lig­ge en aft ale mel­lem USA og Rusland om Sy­ri­ens frem­ti­di­ge le­del­se.

» Man er ik­ke for­lo­vet med As­sad. Ke­mi­en er dår­lig mel­lem Putin og As­sad, og det kan vi se i for­hold til vå­ben­le­ve­ran­cer. Man er ban­ge for, at han vil gø­re no­get overilet og ind­dra­ge Rusland i en kon­fl ikt med an­dre lan­de. No­get, som Rusland slet ik­ke øn­sker, « si­ger se­ni­o­r­for­ske­ren og vur­de­rer, at der godt kan fi ndes en over­gangs­løs­ning sam­men med USA, hvis det blot bli­ver en Rusland- støt­te, der over­ta­ger mag­ten, hvis As­sad bli­ver fj er­net fra po­sten.

Det er dog ik­ke kun øn­sket om et pr­orus­sisk sty­re i Sy­ri­en og at knæk­ke nak­ken på IS, der får Putin til at an­ven­de mi­li­tær magt i det mel­le­møst­li­ge land.

Der står nem­lig og­så mil­li­ar­der af dol­lar på spil for den rus­si­ske vå­be­nin­du­stri, for­kla­rer Flem­m­ing Splids­bo­el Hansen.

» Der lig­ger og­så en ad­gang til et lu­kra­tivt vå­ben­mar­ked. Sy­ri­en ud­gør om­kring ti pro­cent af Ruslands vå­be­n­eks­port, og det mar­ked vil man ger­ne hol­de fast i, « si­ger han og op­ly­ser, at Rusland eks­por­te­rer vå­ben for op mod 15 mil­li­ar­der dol­lar om året.

Ja­ger­fl y og he­li­kop­te­re

Ruslands mi­li­tæ­re ind­greb kom­mer, eft er at lan­det gen­nem de se­ne­ste uger har sendt mindst en snes ja­ger­fl y og et an­tal kamp­he­li­kop­te­re til to luft ba­ser i La­ta­kia- provin­sen, der er den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sads høj­borg.

Trods det mi­li­tæ­re ud­styr skal man ik­ke reg­ne med, at Ruslands ind­sats gør un­der­vær­ker og sen­der IS til tæl­ling, vur­de­rer Flem­m­ing Splids­bo­el.

» Vi skal ik­ke for­ven­te no­gen stør­re æn­drin­ger, for­di Rusland en­ga­ge­rer sig. Det er et for­holds­vis be­ske­dent bi­drag, og Rusland har in­gen form­ler, der ba­re så­dan li­ge kan knæk­ke IS, « si­ger han.

Ud­over Rusland for­sø­ger en USA- le­det ko­a­li­tion og­så at be­kæm­pe IS i Sy­ri­en og Irak. Dan­mark del­ta­ger og­så, men kun i Irak.

MÅL I SY­RI­EN

Rus­ser­ne si­ger, at ho­ved­må­let er at be­kæm­pe ter­ror og støt­te de le­gi­ti­me myn­dig­he­der. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.