Kul­tur Far til fi re – nu med

Alt er, som det ple­jer i den 17. fi lm i ræk­ken af det 62 år gam­le kon­cept om den lil­le krølt­op og hans lidt nai­ve fa­mi­lie

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

Uhhh, den er ski svær, den her! ’ Far til fi re’- fi lme­ne er jo nær­mest et fæ­no­men – en slags kul­tu­rarv in­den for fa­mi­lie­un­der­hold­ning, som op­stod helt tilbage i 1953 og nu er ved sin fj er­de ge­ne­ra­tion af hold og sku­e­spil­le­re og sin 17. fi lm i ræk­ken.

Fil­misk skul­le man må­ske væ­re stop­pet for længst, men de yng­ste er fort­sat vil­de med det simp­le uni­vers, og hver gang lø­ser ca. 400.000 sta­dig bil­let til den po­si­ti­ve hi­sto­rie, hvor hel­ten Lil­le Per al­tid red­der da­gen.

Fil­men er num­mer to med Jes­per As­holt som Far og 10- åri­ge Si­gurd Phi­lip Dal­gas som Lil­le Per. Og li­ge­som sid­ste års ’ On­kel So­fus ven­der tilbage’ har Gi­a­co­mo Cam­peot­to ( søn af Ghi­ta Nør­by og Da­rio Cam­peot­to) in­stru­e­ret - dog er Bo­dil Jør­gen­sen ud­skift et med Kir­sten Le­h­feldt som Fru Se­jer­sen.

Som­mer­hus ved Va­de­ha­vet

Hi­sto­ri­en be­gyn­der i Blom­ster­væn­get, hvor ud­grav­nin­gen til fj ern­var­me lar­mer, så fa­mi­li­en har lånt Fru Se­jer­sens som­mer­hus ved Va­de­ha­vet.

Da Far, On­kel An­ders og unger an­kom­mer, tror de selv­føl­ge­lig i før­ste om­gang, at det er det top­mo­der­ne de­sig­ner- som­mer­hus, de har lånt, men da eje­ren - den snob­be­de og lidt usym­pa­ti­ske Britt ( spil­let af Søs Ege­lind) kom­mer hjem med dat­te­ren Na­ta­lie, fi nder de ud af, at det er cir­kus­vog­nen ( hip­pie- el­ler si­gø­j­ner- vog­nen som Britt kal­der den) ved si­den af, som er Fru Se­jer­sens.

Fle­re ind­brud i om­rå­det

Far er bidt af krimi- ro­ma­ner og har ven­tet læn­ge på at læ­se se­ne­ste bind i se­ri­en, han op­da­ge­de var i Britts de­sig­ner­som­mer­hus, så han vil me­get ger­ne lå­ne bo­gen. Men sam­ti­dig be­gås der ind­brud i de fi ne som­mer­hu­se i om­rå­det, og Britt og na­bo- snob­ben Mo­gens ( spil­let af Martin Bryg­mann) dra­ger hur­ti­ge kon­klu­sio­ner og be­skyl­der straks Far og de fi re børn for at væ­re ind­brud­sty­ve­ne.

Og så sæt­ter Far og unger - især Per - el­lers det helt store de­tek­ti­v­ar­bej­de i gang for at be­vi­se fa­mi­li­ens uskyld.

’ Far til fi res vil­de fe­rie’ har, hvad en ’ Far til fi re’- fi lm skal ha­ve: Den al­tid for­sig­ti­ge far, den evigt ro­man­ti­ske Søs, de al­tid kon­kur­re­ren­de Mie og Ole, da­gens helt, Lil­le Per, dum­me, in­kom­pe­ten­te ty­vek­næg­te, snob­be­de, ri­ge na­bo­er og de al­tid po­si­ti­ve, nær­mest nai­ve On­kel An­ders og Fru Se­jer­sen.

En ek­stra stjerne for ca­sting af Søs & Kir­sten - et af lan­dets sjove­ste ko­mi­ker­par, der sam­men med Martin Bryg­mann gi­ver hi­sto­ri­en og spil­let li­ge det ek­stra.

Dog vir­ker det eft er­hån­den pa­te­tisk, at Lil­le Per og On­kel An­ders er de ene­ste, som sta­dig le­ver i 50er­ne – ik­lædt tøj fra ti­den i sort/ hvid som hi­sto­ri­ens ene­ste ’ tråd’ tilbage til ud­gangs­punk­tet og fi lm­se­ri­ens be­gyn­del­se.

ASA Film har plan­lagt end­nu én fi lm med det­te hold, men må­ske man skul­le over­ve­je at gi­ve næ­ste ge­ne­ra­tions Lil­le Per en Bo­dil Kje­ran­droi­de, drop­pe hans strik­ke­de T- shirt og la­de ham sprin­ge ind i det­te årtu­sin­de sam­men med re­sten af sin fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.