En hyl­dest til tvil­lin­getår­ne­ne – og Phi­lip­pe Pe­tit

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk Fo­rel­sket i Wold Tra­de Cen­ter

FILM

’ The Walk’ Do­kud­ra­ma i 2D, 3D og IMAX **** **

Wow! Den­ne fi lm er ik­ke for sar­te sjæ­le og folk med højde- skræk - jeg til­hø­rer selv sidst­nævn­te, for hvor er det ba­re vildt re­a­li­stisk la­vet, men gå al­li­ge­vel ind og få godt med ek­stra kril­ler i ma­ven.

Den sand­fær­di­ge hi­sto­rie om den ga­le fransk­mand Phi­lip­pe Pe­tits ba­lan­ce­gang mel­lem Wor­ld Tra­de Cen­ters to tår­ne en au­gust mor­gen i 1974 er vir­ke­lig en fi lm hvor brug af CGI, Spe­ci­al Eff ects og 3D kom­mer til de­res ret. Vi mø­der Pe­tit ( godt spil­let af Jo­seph Gor­don- Le­vitt), der al­le­re­de som 8- årig fo­rel­ske­de sig vildt i tvil­lin­getår­ne­ne, end­da før de blev byg­get, da han læ­ste om pro­jek­tet og så teg­nin­ger­ne i et ma­ga­sin.

Pe­tit op­træ­der som mi­mer i sin ’ hel­li­ge’ kridtcir­kel i Pa­ris’ ga­der. Her be­gej­strer han pu­bli­kum og char­me­rer ga­demu­si­kan­ten An­nie ( Char­lot­te Le Bon), som bli­ver hans kæ­re­ste. Pe­tit er fa­sci­ne­ret af li­nedans og be­gyn­der at øve sig i de små høj­der. Den un­ge Pe­tit mø­der Pa­pa Ru­dy ( Ben Kings­ley), og den al­dren­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.