Fin Ro­bert de hyg­geon­kel

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Prak­ti­kan­ten’ KO­ME­DIE **** ** Nan­cy Mey­ers’ fi lm er må­ske let­te at aff ær­di­ge som ufar­lig mi­dal­dren­de hyg­ge- nyg­ge. Men sam­ti­dig er det ual­min­de­lig svært ik­ke at hol­de af dem.

Tid­li­ge­re har den ame­ri­kan­ske in­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter ser­ve­ret små, tid­lø­se per­ler som ’ So­met­hing’s Got­ta Gi­ve’ med Di­a­ne Ke­a­ton og Ja­ck Ni­chol­son og min fa­vo­rit ’ It’s Com­pli­ca­ted’ med Alec Baldwin og Me­ryl Stre­ep. Og den­ne gang er det den klas­si­ske sku­e­spil­ler Ro­bert De Niro, der spil­ler ho­ved­rol­len. Og den gam­le ’ Taxi Dri­ver’- og ’ Rag­ing Bull’- le­gen­de bak­kes op af et hold yn­gre su­per­stjer­ner som An­ne Hat­haway, Adam DeVi­ne og Re­ne Rus­so.

Al­le ny­der ty­de­lig­vis Nan­cy Mey­ers’ kom­pe­ten­te in­truk­tion og le­gen­de let­te ma­nuskript.

Og re­sul­ta­tet min­der lidt om én af de klas­si­ske Kat­ha­ri­ne Hep­burn/ Cary Grant­ko­me­di­er, der eft er 60 år sta­dig vir­ker dug­frisk ele­gan­te og mor­som­me.

Al­dren­de prak­ti­kant

Ro­bert De Niro spil­ler den pen­sio­ne­re­de Ben With­ta­ker, der egent­lig er be­gyndt at ke­de sig lidt. Der­for ta­ger han imod til­bud­det, da den un­ge su­per­chef Ju­les Ostin ( Hat­haway) vil en­ga­ge­re om­rå­dets se­ni­or- bor­ge­re ved at ud­by­de en ræk­ke prak­ti­kants­til­lin­ger i sit nye, suc­ces­ful­de mo­de­fi rma ’ About the Fit’.

Ik­ke over­ra­sken­de ud­vik­les ven­ska­bet imel­lem Ju­les og Ben. Han bli­ver - trods sin prak­ti­kant- sta­tus - en slags moralsk og livs­klog men­tor ... en slags re­ser­ve­far. Og da Ben og­så gri­ber Ju­les chauff ør i at væ­re fuld på job­bet, over­ta­ger han og­så det­te an­svar.

Mest for hyg­gens skyld

Nu kun­ne man selv­føl­ge­lig be­gyn­de at mora­li­se­re og ana­ly­se­re. Me­ner Mey­ers vir­ke­lig, at der al­tid skal stå en mo­den mand bag en suc­ces­fuld kvin­de. Men så går man galt i by­en.

For det før­ste ved Mey­ers bed­re end de fl este, at kvin­der­ne sag­tens kan selv. Og for det an­det skal ’ Prak­ti­kan­ten’ - li­ge­som de an­dre Mey­er­s­fi lm ik­ke ta­ges så sø­rens al­vor­ligt.

Det her er nem­lig Hol­lywood- hyg­ge, når den er bedst. So­ci­al­re­a­lis­me er en by i Ukrai­ne. Og i ste­det bør man ba­re ny­de even­ty­ret. An­ne Hat­haway og Ro­bert De Niro har nem­lig ægte ke­mi. Di­a­lo­gen er som smurt i den fi ne­ste oli­veno­lie. Samt­li­ge billeder fra New York Ci­ty dri­ver af stem­ning og kær­lig­hed til by­en. Og så er det igen skønt at se én af fi lm­bran­chens al­ler­bed­ste ( De Niro) i en til­ba­ge­læ­net rolle skabt spe­ci­elt til ham.

An­ne Hat­haway og Ro­bert de Niro spil­ler ho­ved­rol­ler­ne i ko­me­di­en ’ Prak­ti­kan­ten’. Fo­to: SF- Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.