Hun pas­ser på Ska­gens­ma­ler­ne

Få år eft er, at hun for­lod uni­ver­si­te­tet, blev Li­set­te Vind Eb­be­sen di­rek­tør for Ska­gen Mu­se­um

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I MOR­GEN

Kunst­hi­sto­ri­ke­ren Li­set­te Vind Eb­be­sen, der i mor­gen fyl­der 40 år, besty rer en væ­sent­lig del af kul­tu­rar­ven, for som di­rek­tør for Ska­gen Mu­se­um va­re­ta­ger hun en god del af de mest po­pu­læ­re pe­ri­o­der i dansk kunst.

Ska­gens­ma­ler­ne er en af lan­dets mest suc­ces­ri­ge kunst­n­er­ko­lo­ni­er, og net­op de dan­ske kunst­n­er­ko­lo­ni­er er blandt de em­ner, Li­set­te Vind Eb­be­sen har skre­vet ar­tik­ler og ka­ta­lo­ger om. An­dre er for ek­sem­pel den be­tyd­nings­ful­de ame­ri­kan­ske vi­deo­kunst­ner Bill Vi­o­la, som man bl. a. kan op­le­ve i ARoS i Aar­hus, og dér – i et af by­ens før­en­de gal­le­ri­er, Møl­lerWitt – har Li­set­te Vind Eb­be­sen ar­bej­det, in­den hun i 2008 fi k stil­lin­gen som mu­se­ums­di­rek­tør i Ska­gen. Ud­dan­net som kunst­hi­sto­ri­ker blev hun i 2005 fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Mu­se­et vok­ser

Ud­over at væ­re re­dak­tør el­ler med­re­dak­tør og un­der al­le om­stæn­dig­he­der bi­drag­y­der til fl ere pu­bli­ka­tio­ner om Ska­gens­ma­ler­ne og Ska­gen Mu­se­um, der i 2008 kun­ne fejre 100- året for sin stift el­se, er hun i Ska­gen bl. a. for­mand for be­sty­rel­sen af Kul­tu­rarv Nord og med­lem af be­sty­rel­ser­ne for Ska­gen 350 og Klit­går­den.

Sidst­nævn­te, der i dag an­ven­des som kunst­ner­re­fu­gi­um og i sin tid blev op­ført som pri­vat­bo­lig for Chri­sti­an X, er teg­net af ar­ki­tekt Ulrik Ples­ner, der og­så stod for ud­form­nin­gen af Ska­gen Mu­se­ums op­rin­de­li­ge byg­ning. Li­set­te Vind Eb­be­sen er til­li­ge med­lem af Bi­ku­ben­fon­dens mu­se­ums­jury.

Mu­se­er har det med at vok­se. Ska­gen Mu­se­um har al­le­re­de væ­ret gen­nem to ud­vi­del­ser, og nu ven­ter en tred­je.

Ud­over det om­fat­ten­de ar­bej­de med en ny til­byg­ning og en gen­nem­gri­ben­de re­stau­re­ring af den gam­le, har hun i de se­ne­re år væ­ret me­get op­ta­get af in­te­gra­tio­nen i mu­se­umsim­pe­ri­et af de to kunst­ner­bo­li­ger An­na og Mi­cha­el An­chers Hus samt Dra­ch­manns Hus, hvil­ket brin­ger mu­se­ets sam­ling op på eft er­hån­den 9.000 in­ven­tar­num­re for­delt på tre adres­ser.

’ Et kæm­pe po­ten­ti­a­le’

Hvor­for kun­ne man spør­ge. Ud­skif­tes char­men ik­ke blot med en eff ek­tiv mu­se­ums­ma­ski­ne, der går ud over for­dy­bel­sen? For­di, har Li­set­te Vind Eb­be­sen for et par år si­den for­kla­ret til Ber­ling­s­ke:

» Det er fuld­stæn­dig op­lagt, at de tre mu­se­er bli­ver slå­et sam­men. I Dra­ch­manns Hus og An­chers Hus kan man kig­ge ind i kunst­ner­nes pri­va­te hjem, og på Ska­gen Mu­se­um kan man se kunst­ner­nes vær­ker i de store ud­stil­lings­sa­le. Der lig­ger et kæm­pe po­ten­ti­a­le bå­de ad­mi­ni­stra­tivt og kunst­fag­ligt i at slå de tre mu­se­er sam­men. Jeg hå­ber, at man eft er en fu­sion vil kun­ne mær­ke en lidt stør­re sam­men­hæng mel­lem de tre mu­se­er, at bå­de ud­stil­lin­ger og forsk­ning er me­re ko­or­di­ne­re­de, og at man får hæ­vet ni­veau­et al­le tre ste­der. Vi kan og­så op­nå hø­je­re be­søgstal, for­di vi får fl ere kræft er til at la­ve nye, spæn­den­de ting. «

Gen­nem sin tid på Ska­gen Mu­se­um har Li­set­te Vind Eb­be­sen ar­ran­ge­ret en ræk­ke ud­stil­lin­ger om bl. a. An­na An­cher, Ma­rie Krøy­er, P. S. Krøy­er og Laurits Tuxen, om Ska­gens­ma­ler­nes land­ska­ber og om Ska­gens­ma­le­re i pri­va­te­je samt ud­stil­lin­gen Sa­lon i an­led­ning af 100- års ju­bilæ­et.

Li­set­te Vind Eb­be­sen har væ­ret di­rek­tør på Ska­gen Mu­se­um si­den 2008.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.