Ka­o­tisk co­me­ba­ck

BT - - TV - KO­ME­DIE

Sidst vi var i sel­skab med den snar­rå­di­ge nat­te­vagt Lar­ry Da­ley var i den før­ste ” Nat på mu­se­et” ( 2006), hvor en magisk egyp­tisk old­tid­stav­le var i stand til at væk­ke al­le de ud­stil­le­de men­ne­sker og dyr på New Yor­ks Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um til li­ve, når mør­ket faldt på. Her i opus 2 er der gå­et et par år si­den sidst. Lar­ry har drop­pet den ner­vepi­r­ren­de tjans som nat­te­vagt og ka­stet sig over sin ufor­lø­ste drøm: at bli­ve op­fi nder. Ved fi lmens start er han i fuld gang med at præ­sen­te­re sit ny­e­ste pro­dukt: den selvly­sen­de lom­me­lyg­te! Men de gam­le be­kendt­ska­ber fra det mu­se­a­le nat­te­liv lok­ker … Da Lar­ry får at vi­de af sin tid­li­ge­re chef, dr. McPhee, at al­le mu­se­ets ud­stil­le­de fi gu­rer skal pak­kes ned og op­ma­ga­si­ne­res i kæl­de­ren un­der the Smit­h­so­ni­an In­sti­tu­tion i Was­hin­g­ton, DC, for­di man i ste­det vil ba­se­re det he­le på in­ter­ak­tiv, tre­di­men­sio­nal com­pu­ter­gra­fi k, bli­ver Lar­ry kaldt til und­sæt­ning af ven­ner­ne, og han rej­ser re­so­lut til Was­hin­g­ton. Her på the

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Smit­h­so­ni­an er en ny trus­sel mod ver­dens­fre­den un­der op­sej­ling. ( TV 2 Zulu)

Ben Stil­ler er tilbage i rol­len som nat­te­vag­ten Lar­ry Da­ley i det ame­ri­kan­ske ko­me­die- dra­ma ” Nat på Mu­se­et 2” fra 2009.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.