Champions League Ma­tas mester­sty

Man­che­ster Uni­ted fik vendt en tru­en­de skuf­fel­se til smuk sejr mod Ni­ck­las Bendt­ner og Wol­fsburg

BT - - SPORTEN -

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE B Men Uni­teds til­hæn­ge­re vil kun­ne glæ­de sig over at se en spil­ler som Ju­an Ma­ta be­gyn­de at vi­se det for­mat, han blev købt på. At Memp­his De­pay og den ny­kå­re­de ’ må­ne­dens spil­ler’ Ant­ho­ny Mar­ti­al har løf­tet of­fen­siv- si­den enormt, og at Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger lang­somt er ved at gø­re fyl­dest som præ­sta­tions­bæ­rer og dy­na­mo.

I mø­det med Wol­fsburg var det Ma­ta, der var bed­ste spil­ler.

Den lil­le spa­ni­er hav­de kre­a­ti­vi­tet og vi­sion i sit spil. Og me­re end no­gen var det ham, der fik løf­tet Uni­ted ef­ter en chokstart, hvor Da­ni­el Ca­li­gi­uri brag­te gæ­ster­ne for­an al­le­re­de ef­ter fi­re mi­nut­ter via ny­de­ligt kom­bi­na­tions­spil.

Ma­tas selsik­ker­hed

Det var Ju­an Ma­ta selv, der før­te an i kam­pen for at få ud­lig­net. Et yderst kva­li­fi­ce­ret di­a­go­nalskud med ret­ning mod fjer­ne­ste sam­men­føj­ning blev blo­ke­ret af Dan­te, og Way­ne Roo­ney mis­se­de en gyl­den mu­lig­hed lidt før den hal­ve ti­me - og­så på spansk op­læg.

At det blev Ma­ta, der skul­le om­sæt­te Uni­teds straf­fes­park i det 34. mi­nut, var der og­så lo­gik i. Det var Ma­tas ind­læg, der ram­te målsco­rer Ca­li­gi­uris arm - og skud­det fra plet­ten blev ek­se­kve­ret med selvsik­ker au­to­ri­tet.

Det kræ­ver en blan­ding af in­stinkt og kre­a­ti­vi­tet at la­ve det ge­ni­a­le på en fod­bold­ba­ne. Og­så det stod der Ma­ta på, da han med et hælklik over Wol­fsburgs kom­pak­te de­fen­siv fik spil­let Chris Smal­ling fri til skud tæt un­der mål. Og så var stil­lin­gen 2- 1 og sej­rs­kur­sen på skin­ner.

Med sej­ren er stil­lin­gen i Grup­pe B dog så åben som tæn­kes kan. Ef­ter to spil­le­de kam­pe er al­le fi­re hold no­te­ret for tre po­int hver.

Me­re pa­ra­dis er der hel­ler ik­ke for Lou­is van Gaal. Ik­ke end­nu.

Bendt­ner - han er­stat­te­de Bas Dost med 20 mi­nut­ter igen, men selv­om han kom frem til et par chan­cer, for­må­e­de han ik­ke at ud­nyt­te dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.