Ita­li­en tru­er Eng­land

BT - - SPORTEN - CL- PLAD­SER To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

Fem ne­der­lag i ot­te kam­pe! Det er re­sul­ta­tet oven på de en­gel­ske holds kam­pe i den­ne sæ­sons Champions League eft er gårs­da­gens kam­pe. Den en­gel­ske ned­t­ur har va­ret i fl ere år, og lan­det ri­si­ke­rer nu at mi­ste en plads i Champions League.

Det er læn­ge si­den, at en­gel­ske klub­ber har væ­ret do­mi­ne­ren­de i Champions League. Si­den 2013 er det kun Chel­sea, som har for­må­et at kom­me læn­ge­re end til en kvart­fi na­le ( nå­e­de sem­fi na­len i 2014, red.). Men det er spe­ci­elt i Eu­ro­pa League, at en­gel­ske hold har skuff et. Si­den 2010/ 11- sæ­so­nen har kun Chel­sea spil­let sig i mindst en sem­fi na­le ( 2013 - Chel­sea vandt tur­ne­rin­gen, red.). I sam­me pe­ri­o­de har Ita­li­en haft tre se­mi­fi na­li­ster.

etop Ita­li­en er på vej til at over­ha­le Eng­land på UEFAs så­kald­te ko­ef­fi ci­ent­ta­bel, som af­gør an­tal­let af plad­ser i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Det kan væ­re en smu­le svært at for­stå sy­ste­met bag ko­ef­fi ci­ent­ta­bel­len, men groft skit­se­ret får klub­ber­ne po­int til ta­bel­len alt eft er, hvor langt de når i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger over de se­ne­ste fem sæ­so­ner – de tre øver­ste lan­de får fi re plad­ser i Champions League. Her lig­ger Spa­ni­en og Tys­kland for­re­st, mens Eng­land på tred­je­plad­sen bli­ver pu­stet kraft igt i nak­ken af Ita­li­en. Skul­le Ita­li­en ryk­ke for­bi Eng­land, mi­ster Pre­mi­er League- klub­ber­ne en plads i Champions League – dog tid­ligst i sæ­so­nen 2017/ 18.

Det er spe­ci­elt de skuf­fen­de en­gel­ske resultater i Eu­ro­pa sid­ste sæ­son og de mod­sat fl ot­te ita­li­en­ske dit­to, der har få­et det en­gel­ske for­spring i ko­ef­fi ci­ent­ta­bel­len til at skrum­pe ind. En nøj­ag­tig gen­ta­gel­se af sid­ste sæ­sons resultater i den­ne sæ­son vil be­ty­de, at Eng­land mi­ster sin fj er­de Champions League- plads til Ita­li­en. Skul­le de to lan­des klub­ber få præ­cist det sam­me an­tal po­int i den­ne sæ­son, vil Eng­land dog be­hol­de si­ne fi re plad­ser i Champions League, men sam­ti­dig vil Ita­li­en ryk­ke end­nu tæt­te­re på, og der­med vil ri­si­ko­en for, at Eng­land mi­ster en plads, bli­ve end­nu stør­re i næ­ste sæ­son.

Ju­an Ma­ta sco­rer til 1- 1 på straf­fes­park ( stort fo­to) og spil­le­de i det he­le ta­get en for­ry­gen­de kamp og var ba­nens bed­ste. Se­ne­re gjor­de Chris Smal­ling ( ne­der­ste fo­to) det til 2- 1 til Man­che­ster Uni­ted. Fo­to: Action Ima­ges,

AFP, Reu­ters, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.