RO­NAL­DOS MILEPÆL

Run­de­de 500 mål i kar­ri­e­ren mod Malmö FF

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE A nel Mes­si i 2011 og 2012, og der er især en grund til portu­gi­se­rens suc­ces – han sco­rer fle­re mål, end der er sar­di­ner i ha­vet ud for hjem­lan­det. Næ­sten, i hvert fald.

Der var el­lers lagt op til en svensk fod­bold­fest af de helt store i Mal­mø. De sven­ske me­di­er var­me­de op til op­gø­ret mod ’ Los Ga­la­cti­cos’ fra Re­al Madrid det me­ste af da­gen, og der fl­o­re­re­de hi­sto­ri­er om kro­ne­de da­ge for sortbørs­ha­jer­ne, hvis bil­let­ter ef­ter si­gen­de be­gynd­te på 3.900 sven­ske kro­ner – li­ge over 3.000 i dansk va­lu­a­ta. Sta­dion kun­ne med ga­ran­ti væ­re fyldt tre gan­ge dets stør­rel­se på 26.500 til­sku­e­re.

Men de, det var lyk­ke­des at få ad­gang til ’ Hek­se­ked­len’, som Mal­møs hjem­me­ba­ne po­pu­lært kal­des, hav­de nok hå­bet at fejre et po­int el­ler tre til sven­sker­ne i ste­det for at væ­re vid­ner til, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do run­de­de 500 scor­in­ger i kar­ri­e­ren for­delt over op­ga­ver med Portu­gal og kam­pe for al­le de klubhold, den ver­dens­be­røm­te hur­tig­lø­ber har re­præ­sen­te­ret.

Om­kring 64 pro­cent af Cri­sta­no Ro­nal­dos mål er kom­met, mens han har haft Re­al Madrids trø­je over ho­ve­d­et. Og det blev til yder­li­ge­re to af slagsen mod Malmö FF. Først da Isco spil­le­de en bold i dyb­den til po­rtu­gi­se­ren, der helt fri i høj­re si­de af ba­nen lu­re­de på kan­ten af of­f­si­de og til sidst ud­pla­ce­re­de den tid­li­ge­re FC København- må­l­mand, Jo­han Wiland, der og­så var pris­gi­vet ved scor­ing num­mer to af po­rtugs­i­e­ren, da han tæt un­der mål prik­ke­de bol­den for­bi sven­ske­ren mod kam­pens af­slut­ning.

Egent­lig hav­de Malmö FF – trods stor over­vægt i bold­be­sid­del­se til gæ­ster­ne fra den span­ske ho­ved­stad – stor ære af kam­pen. Åge Ha­rei­des an­gri­ber Mar­kus Ro­sen­berg var blandt an­det tæt på at pan­de bol­den for­bi Key­l­or Na­vas, men pres­set mod kam­pens af­slut­ning ude­blev, da Yos­hi­mar Yo­tún fik sit an­det gu­le kort og der­med mar­chor­dre.

I grup­pens an­det op­gør vandt PSG med 3- 0 ude mod Shak­t­har Do­netsk. Der­med har Re­al Madrid og PSG al­le­re­de di­stan­ce­ret sig med seks po­int til Malmö FF og Shak­t­har ef­ter de to før­ste kam­pe i grup­pen.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( nr. to fra ven­stre) har sco­ret sit kar­ri­e­re­mål nr. 500 ved at brin­ge Re­al Madrid for­an med 1- 0 mod Malmö FF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.