Pio­ne Si­sto tæt på top­for­men

BT - - SPORTEN - Fo­to: EPA

EU­RO­PA LEAGUE, GRUP­PE D

I aft en, kl. 21.05 ( Ca­nal9) Så­dan er det bå­de i Su­per­liga­en og be­stemt og­så i op­gø­ret i aft en mod Club Brug­ge. Men den 20- åri­ge ta­lent­ful­de off en­siv­spil­ler har kæm­pet med for­men og ho­ve­d­et, eft er han i som­mer ik­ke fi k sit drøm­meskift e til en stor eu­ro­pæ­isk klub. Det var blandt an­det på grund af et form­dyk og en ly­ske­ska­de, der læn­ge har dril­let Si­sto. Der­for har den sid­ste halv­del af 2015 ik­ke væ­ret helt, som han hav­de hå­bet.

» Det har væ­ret et eft er­år, som må­ske ik­ke har væ­ret så­dan, som jeg hå­be­de på. Men der har væ­ret man­ge ting. Jeg har væ­ret sat tilbage eft er en ska­de, som vir­ke­lig har pla­get mig, så det, tror jeg, er lidt na­tur­ligt. Jeg be­gyn­der at mær­ke, at jeg er der, hvor jeg skal væ­re, « vur­de­rer Pio­ne Si­sto, der in­drøm­mer, at han før har pres­set sig selv for me­get for at få suc­ces.

» Jeg er me­get am­bi­tiøs, og jeg vil hur­tigst mu­ligt kom­me i den form, jeg vil ha­ve, men jeg har gjort op med mig selv, at jeg skal hu­ske på, at jeg har væ­ret ude læn­ge, og det skal jeg nog­le gan­ge ta­ge in men­te. Jeg skal ik­ke pres­se mig igen­nem tin­ge­ne, det, tror jeg godt, kun­ne pres­se mig rent men­talt. Jeg har ta­get tin­ge­ne stille og ro­ligt, « si­ger han.

En ny si­tu­a­tion

I eft er­å­ret har han kæm­pet med at præ­ste­re som i for­å­ret. Og det har han selv en be­grun­del­se for.

» Jeg har al­drig tviv­let på min selv­til­lid, men jeg skal hu­ske på, at jeg står i en lidt an­den si­tu­a­tion, end jeg gjor­de i sid­ste sæ­son. Mod­stan­de­ren hol­der bed­re øje med mig, og det gør, at jeg som spil­ler står over for en kæm­pe ud­for­dring. Og det er no­get, jeg skal læ­re at hånd­te­re sam­men med hol­det, « si­ger Pio­ne Si­sto, der har suc­ces­form­len klar til aft enens kamp mod Club Brug­ge set med eg­ne fød­der:

» Det er da mål, er det ik­ke det? « Pio­ne Si­sto træ­ner på sta­dion i Brug­ge i aft es. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.