Tho­mas Dela­ney, FC København

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LEAGUE- GRUP­PE­SPIL:

Club Brug­ge - FC København 1- 1 FC København - Club Brug­ge 0- 4

» DE­RES UD­TRYK SOM hold er lidt me­re syd­land­sk, end vi er vant til at se på vo­res bred­degra­der her­hjem­me. De har man­ge dyg­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster, som er tek­nisk rig­tig dyg­ti­ge spil­le­re. Vi­ctor Va­zquez blandt an­det. Det er en spil­ler, jeg

godt kun­ne fo­re­stil­le mig en­der på et hø­je­re ni­veau. Det var den fø­lel­se, jeg hav­de på ba­nen. Det hand­ler om ik­ke at bli­ve lok­ket i de­res fæl­der. Det er et godt kon­tra­hold, og som vi så det: Over­la­der man for me­get til dem, er det så godt et hold, at det ska­ber no­get he­le ti­den. Vi prø­ve­de at luk­ke ned for dem i 1- 1- kam­pen ved at stå re­la­tivt højt på ba­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.