THORUPS FUND

Jess Thorup har byg­get FC Midtjyl­lands suc­ces i Eu­ro­pa op om­kring

BT - - SPORTEN - BT I BRUG­GE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Der var en­gang, da dansk fod­bold sat­te sin eu­ro­pæ­i­ske lid til FC København og Stå­le Sol­bak­ken. Der var en­gang, da en kom­pakt 4- 4- 2- for­ma­tion med solide mid­ter­for­sva­re­re som Mi­cha­el Grav­gaard og Bre­de Han­geland, de­fen­si­ve ar­bejds­mænd som To­bi­as Lin­dero­th og Wil­li­am Kvist, off en­si­ve es­ser i Jes­per Grønkjær, Marcus Al­l­bäck og Dame N’Doye var form­len på dansk suc­ces.

Det er fem sæ­so­ner si­den, at FCK le­ve­re­de et af dansk fod­bolds al­ler­bed­ste eu­ro­pæ­i­ske resultater ved at gå vi­de­re fra Champions Le­agu­e­grup­pe­spil­let. Nu er det en helt an­den hyl­de, dansk fod­bold hæn­ger sin hat på. El­ler er det?

På et sol­be­skin­net Jan Brey­del Sta­dion i bel­gi­ske Brug­ge lag­de FC Midtjylland i går de sid­ste pla­ner før da­gens Eu­ro­pa League- op­gør mod Club Brug­ge. Og det la­der til, at midtjy­der­ne har fun­det en eu­ro­pæ­isk for­mel, der fungerer. Eft er suc­ce­sen i kva­li­fi ka­tio­nen mod Sout­hamp­ton fi k midtjy­der­ne en per­fekt start med en spin­kel 1- 0- sejr i grup­pe­spils­de­bu­ten mod Le­gia Warszawa.

Og der er vis­se pa­ral­lel­ler at dra­ge mel­lem midtjy­der­ne og FC Kø­ben­havns he­den­gan­ge suc­ces­hold fra 2006 og 2010. Ud­gangs­punk­tet er den de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion. Erik Svi­at­chen­ko og Kian Hansen har fun­det sam­men i et bund­so­lidt mak­ker­par i mid­ter­for­sva­ret. For­an dem ryd­der det de­fen­si­ve an­ker, Tim Sparv, op på højt ni­veau. Off en­sivt kan Pio­ne Si­sto og en sjæl­dent ska­des­fri Pet­ter An­der­s­son le­ve­re det uven­te­de, og så prik­ker Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen el­ler Martin Pu­sic bol­den i kas­sen.

Men mest af alt bli­ver der luk­ket af for mod­stan­de­ren, og ude­fra set la­der det til, at ch­eft ræ­ner Jess Thorup har in­ve­ste­ret kraft igt i den kom­pak­te or­ga­ni­sa­tion i de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe.

Har kig­get på FC København

Thorups as­si­stent­træ­ner, Bri­an Pri­ske, in­drøm­mer, at man har kig­get FCKs vej for at fi nde en for­mel på suc­ces.

» Det er klart, at man nog­le gan­ge kig­ger på, hvad kon­kur­ren­ter­ne gør i Eu­ro­pa. Hvad har de haft suc­ces med? Og vi har da selv­føl­ge­lig kig­get på, hvad FCK har gjort. Det har mest væ­ret, hvor­dan man kan kla­re sig i svæ­re og van­ske­li­ge om­gi­vel­ser på ude­ba­ne. Men omvendt var det et helt an­det hold og en helt an­den spil­lestil. Og når jeg kig­ger på den må­de, vi stil­ler op ude mod APOEL, hvor vi vin­der 1- 0, er det egent­lig med vo­res nor­ma­le sy­stem. Det, der hel­dig­vis har skin­net igen­nem i de syv eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, vi har spil­let, er, at vi har spil­let på vo­res eg­ne dyder og eg­ne styr­ker. «

Pri­ske har i si­ne fi re år i klub­ben væ­ret as­si­stent for bå­de Glen Rid­ders­holm og nu Jess Thorup. Han sy­nes ik­ke, at hol­det er ble­vet me­re de­fen­sivt, eft er Thorup er kom­met til. Men der er kom­met an­dre spil­ler­ty­per til.

» Jeg har i al­le fi re år haft fo­kus på det de­fen­si­ve, så jeg sy­nes ik­ke, at vi som ud­gangs­punkt har æn­dret mar­kant me­get. Men man skal må­ske og­så kig­ge på nog­le af ty­per­ne, der er kom­met ind. Syl­ve­ster Ig­bo­un

FC Midtjylland- ch­eftræ­ner Jess Thorup ( i mid­ten) har sam­men me as­si­stent Bri­an Pri­ske ( tv.) haft stor fo­kus på de­fen­si­ven si­den sin til­træ­del­se. Det er år­sa­gen til den øje­blik­ke­li­ge eu­ro­pæ­i­ske suc­ces, me­ner han. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.