DAMENT

G en de­fen­siv ba­se, der vir­ker be­kendt

BT - - SPORTEN -

var vir­ke­lig god for os i det off en­si­ve på kan­ten, men li­ge nu har vi Da­ni­el Roy­er, som ar­bej­der sten­hårdt de­fen­sivt og som kæm­per for at få de off en­si­ve ting i spil og­så. Ig­bo­un var eks­plo­siv og lidt me­re ud­for­dren­de, og det kan godt ko­ste på de de­fen­si­ve pa­ra­me­tre, hvor jeg sy­nes, vi har væ­ret helt sinds­sygt solide, « ly­der det fra Pri­ske.

Be­hov for æn­drin­ger

Che­fen, Jess Thorup, til­fø­jer dog, at han ik­ke di­rek­te selv er ble­vet in­spi­re­ret af kø­ben­hav­ner­nes tid­li­ge­re præ­sta­tio­ner, men han læg­ger ik­ke skjul på, at han sy­nes, at FC Midtjylland tid­li­ge­re mang­le­de det de­fen­si­ve fun­da­ment, som hol­det nu har op­byg­get, for at gø­re sig til i Eu­ro­pa.

» Der er in­tet hem­me­ligt ved de am­bi­tio­ner, klub­ben meld­te ud om eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil. Det var ik­ke så­dan, at man skul­le æn­dre en mas­se ting, men man skul­le i hvert fald ha­ve fo­kus på det de­fen­si­ve fun­da­ment, hvis vi skul­le ha­ve en chan­ce in­ter­na­tio­nalt. Og det var, hvad jeg men­te, der var brug for. Det har vi byg­get op i den hjem­li­ge liga for at væ­re klar til Eu­ro­pa, og det, sy­nes jeg, har gi­vet os et fan­ta­stisk fun­da­ment og tro på, at det godt kan væ­re, vi ik­ke kre­e­rer 100 chan­cer, men sco­rer vi ét mål, er vi tæt på at vin­de hver gang. Det er no­get, som man har brug for at kla­re sig in­ter- na­tio­nalt, « på­pe­ger Jess Thorup over for BT.

En af de vig­tig­ste brik­ker i re­a­li­se­rin­gen af Thorups fi lo­so­fi , er Erik Svi­at­chen­ko. Han ser pa­ral­lel­ler mel­lem FC Midtjylland og FC Kø­ben­havns tid­li­ge­re stor­hold.

» Det er ik­ke, for­di vi har søgt in­spira­tion hos dem, men vi kan ik­ke for­k­lej­ne el­ler glem­me den suc­ces, FCK har haft . Og den har de net­op haft med den go­de ba­se og de­fen­si­ve struk­tur. Det ved vi, der er brug for i Eu­ro­pa for at nå til tops. Ik­ke der­med sagt, at vi skal vin­de Eu­ro­pa League, men vi vil gå vi­de­re. Når man er med i no­get, vil man gø­re en for­skel. Og der er det de­fen­si­ve aspekt al­ler­vig­tigst. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.