Sil­ke­borg hy­rer gam­mel ken­ding

Pe­ter Sø­ren­sen over­ta­ger træ­ner­po­sten i Sil­ke­borg, som han var med til at vin­de mester­ska­bet med i 1994, ef­ter fy­rin­gen af Kim Poul­sen

BT - - SPORTEN - HJEMVENDT Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Ef­ter en skuf­fen­de start på sæ­so­nen har Sil­ke­borg be­slut­tet at skif­te ch­eftræ­ner. Kim Poul­sen stop­per, og BTs su­per­liga- eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen, over­ta­ger po­sten.

Det med­del­er klub­ben på sin of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de:

» Sil­ke­borg IF og ch­eftræ­ner Kim Poul­sen har i fæl­les­skab ta­get kon­se­kven­sen af den usta­bi­le ind­led­ning på sæ­so­nen og stop­pet sam­ar­bej­det. Som af­lø­ser har klub­ben an­sat 42- åri­ge Pe­ter Sø­ren­sen som ny ch­eftræ­ner. Kon­trak­ten med den nye træ­ner lø­ber frem til som­me­ren 2018. «

Pe­ter Sø­ren­sen har selv spil­let i Sil­ke­borg ad to om­gan­ge. Her var han med til at bli­ve dansk me­ster i 1994, og han står no­te­ret for 209 første­holdskam­pe i klub­ben fra Søhøjlan­det. Han til­træ­der job­bet med det sam­me og stod al­le­re­de i spid­sen for gårs­da­gens træ­ning.

» Jeg er rig­tig glad for, at jeg skal væ­re ny ch­eftræ­ner i Sil­ke­borg IF. Klub­ben er i Dan­mark blandt de 1015 mest in­ter­es­san­te klub­ber for en træ­ner på mit ni­veau. Sam­ti­dig har SIF en sær­lig plads i mit hjer­te, for­di vi har den for­tid, vi har sam­men. Jeg har al­tid øn­sket mig at ven­de tilbage på et tids­punkt, og det vi­ste sig så at væ­re det rig­ti­ge tids­punkt nu, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

An­sæt­tel­se med per­spek­tiv

Sil­ke­borgs sport­s­chef, Jes­per Stüker, ser Pe­ter Sø­ren­sen som en an­sæt­tel­se med lang­va­ri­ge per­spek­ti­ver.

» Med an­sæt­tel­sen af Pe­ter Sø­ren­sen er det lyk­ke­des at til­knyt­te en stærk og ty­de­lig per­son­lig­hed med en klar spil­lestil og le­del­ses­stil, som kan im­ple­men­te­res og ka­ste pro­dukt af sig på den kor­te ba­ne, for må­let er at sik­re én af de tre op­ryk­nings­plad­ser i den­ne sæ­son. Det har og­så væ­ret vig­tigt for os at sik­re os en per­son, som kan løf­te klub­ben på den lange ba­ne og fal­de ind i klub­bens kul­tur og vær­di­er. Vi me­ner i

TORS­DAG 1. OK­TO­BER 2015 Pe­ter Sø­ren­sen at ha­ve an­sat en top­træ­ner ef­ter dan­ske for­hold, og vi me­ner, han har den pro­fil, som tje­ner Sil­ke­borg IF bedst på bå­de kort og lang sigt, « si­ger Stüker og fast­slår, at må­let er, at klub­ben skal tilbage i Su­per­liga­en med et hold, der er byg­get på et fun­da­ment af eg­ne ta­len­ter.

Den af­gå­e­de ch­eftræ­ner Kim Poul­sen er­ken­der, at han ik­ke har slå­et til i job­bet.

» Jeg ved om no­gen, at fod­bold hand­ler om resultater, og ef­ter en god drøf­tel­se af tin­ge­ne er Sil­ke­borg IF og jeg ble­vet eni­ge om, at vi stop­per her, « si­ger Kim Poul­sen, der ef­ter­la­der Sil­ke­borg på ot­ten­de­plad­sen i 1. di­vi­sion med 13 po­int ef­ter 10 kam­pe.

Pe­ter Sø­ren­sen fort­sæt­ter trods sit nye job i Sil­ke­borg som BTs su­per­liga- eks­pert.

Pe­ter Sø­ren­sen ( tv.) er tilbage i Sil­ke­borg – nu som ch­eftræ­ner. Her ses han som spil­ler sam­men med Tho­mas Røll i en kamp mod Es­b­jerg i maj 2000. Fo­to: Pal­le He­de­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.