Hol­der DBU- dø­ren åben

BT - - SPORTEN - VÆGELSINDET Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Åge Ha­rei­de har stor suc­ces i Malmö FF, som han to år i træk har kva­li­fi­ce­ret til grup­pe­spil­let i Champions League.

Det gør ham na­tur­ligt nok til en ef­ter­trag­tet træ­ner i an­dre klub­ber – og og­så lands­hold. Nord­man­den har tid­li­ge­re selv er­klæ­ret sig in­ter­es­se­ret i job­bet som dansk land­stræ­ner ef­ter Mor­ten Ol­sen, der stop­per se­ne­st ef­ter EM 2016, men Malmö vil gø­re me­get for at hol­de DBU fra den dyg­ti­ge ch­eftræ­ner.

» Han er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant for an­dre. Vi vil selv­føl­ge­lig ha­ve ham, så me­get er op til ham selv, « si­ger Malmös sport­s­chef, Da­ni­el An­der­s­son, til den nor­ske avis VG.

Ha­rei­de er og­så i spil som af­lø­ser for den ud­skæld­te sven­ske land­stræ­ner, Erik Ham­rén, og selv er Ha­rei­de ik­ke me­get for at ude­luk­ke no­get.

» Jeg har ik­ke be­slut­tet mig end­nu. Vi må la­ve den vur­de­ring ef­ter sæ­so­nen, « si­ger han til norsk TV2.

Der re­ste­rer fi­re run­der af Alls­venskan. Ha­rei­des kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, men par­ter­ne har et gen­si­digt op­si­gel­ses­var­sel på seks må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.