REDKNAPPS DA Marc Rie­per Brød­re­ne Laud­rup

Har­ry Red­k­napp er kendt som en af de fod­bold­ma­na­ge­re, der har købt og solgt fl est spil­le­re gen­nem ti­den. Da­ni­el Ag­ger er en af dem, han ger­ne vil­le ha­ve haft , men al­drig fi k suc­ces med at hen­te

BT - - SPORTEN - KREJ­LER­KON­GEN Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

I Eng­land kal­der de Har­ry Red­k­napp for ’ The Whe­e­ler De­a­ler’. Krej­le­ren.

Til hans egen store util­freds­hed, som kom til ud­tryk, da en tv- jour­na­list un­der et di­rek­te in­ter­view vil­le for­hol­de ham til de man­ge ind­køb:

» Jeg er ik­ke en whe­e­ler de­a­ler. Fuck off , « sag­de han og for­lod skær­men.

Men der er nu no­get om det, for få ma­na­ge­re har købt og solgt fl ere spil­le­re end Har­ry Red­k­napp, og mod­sat ryg­tet har han fak­tisk over­skud på si­ne hand­ler. Det vi­ste i hvert fald en op­gø­rel­se, som fod­bold­blog­gen Soc­cer­lens fo­re­tog i 2010 over samt­li­ge hand­ler, han hav­de fo­re­ta­get i si­ne den­gang 26 år som fod­bold­ma­na­ger. På det tids­punkt hav­de han købt ind for 222 mio. pund ( 2,28 mia. kr.) og solgt for ( 2,36 mia. kr.), og selv om der si­den den­gang er lø­bet end­nu fl ere spil­le­re bå­de ind og ud af Har­ry Red- knap­ps om­klæd­nings­rum, er be­reg­nin­gen næp­pe helt for­kert.

For­le­den mød­te BT den nu ar­bejds­lø­se fod­bold­ma­na­ger ved et vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­ment i Lon­don, som var ar­ran­ge­ret af blandt an­det dan­ske Hum­mel og den freds­ska­ben­de or­ga­ni­sa­tion Foot­ball for Pea­ce. Her var Har­ry Red­k­napp i da­gens an­led­ning træ­ner for et sam­men­sat hold af bri­ti­ske le­gen­der som Al­ly McCoist og Rob­bie Sa­va­ge og spil­le­re fra det af­g­han­ske lands­hold, der mød­te et an­det blan­det hold med blandt an­dre Pe­ter Lø­ven­krands.

Har­ry Red­k­napp ræ­son­ne­re­de sig – til sin egen mil­de over­ra­skel­se – frem til, at Marc Rie­per i vrim­len af spil­le­re, han har hen­tet gen­nem ti­den, er den ene­ste dan­sker, han rent fak­tisk har haft held til at få fat i:

» Jeg har kig­get på en del. Der har al­tid væ­ret man­ge go­de spil­le­re i Dan­mark, men jeg ved fak­tisk ik­ke, hvor­for det er endt så­dan. Jo, nog­le spil­le­re var for go­de til mi­ne klub­ber. An­dre ... well, til­fæl­dig­he­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.