’ Lær af Fe­de­rer’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ek­stræ­ner me­ner, at hen­des re­sul­tat­mæs­si­ge ned­t­ur og dyk på ver­dens­rang­li­sten kan ven­des til ny op­tur. Her er hans råd

BT - - SPORTEN -

GO­DE RÅD

Tho­mas Idskov Det kø­rer ik­ke op­ti­malt for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på ten­nis­ba­nen i øje­blik­ket.

Den re­sul­tat­mæs­si­ge kri­se kan afl æses på ver­dens­rang­li­sten, hvor den 25- åri­ge dan­sker, der i 67 uger fra 2010 til 2012 var ver­den­set­ter, i lø­bet af den se­ne­ste må­ned er dyk­ket fra num­mer fi re til num­mer 11.

» Ja, det er fru­stre­ren­de. Men jeg bli­ver nødt til at ma­se på. På et tids­punkt ven­der det, « sag­de den 25- åri­ge dan­sker eft er sit tre- sæts- ne­der­lag tirs­dag mod den upå­ag­te­de slo­vak An­na Ka­ro­li­na Sch­mied­lova ved WTA- tur­ne­rin­gen Wuhan Open i Ki­na.

Hen­des ek­stræ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen gi­ver hen­de ret.

» Selv­føl­ge­lig er det fru­stre­ren­de at ry­ge ud i sin før­ste kamp ved en tur­ne­ring, hvor man i fj or var i se­mi­fi na­len. Men når det er sagt, skal hun fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og til­fø­jer:

» Nog­le gan­ge kan det væ­re sundt at mø­de modgang. Hun er nu ude af top 10. Det be­ty­der, at hun i en pe­ri­o­de kan gem­me sig en smu­le væk fra de al­ler­bedst pla­ce­re­de. I ste­det for at stille op til al­le mu­li­ge re­præ­sen­ta­ti­ve op­ga­ver får hun nu i ro og mag mu­lig­hed for at genop­fi nde sit spil. «

Mi­cha­el Mor­ten­sen me­ner, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bør ske­le til Ro­ger Fe­de­rers ek­sem­pel.

» Da han som 32- årig i 2013 var rø­get fra før­ste- til sy­ven­de­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten. spurg­te han sig selv, om han skul­le stop­pe el­ler fort­sæt­te kar­ri­e­ren. Han valg­te den sid­ste løs­ning, an­sat­te Ste­fan Ed­berg som træ­ner og for­an­dre­de sit spil i en me­re off en­siv ret­ning end tid­li­ge­re. Det gav po­te. Nu spil­ler han sig igen frem til Grand Slam- fi na­ler­ne og lig­ger num­mer to på ver­dens­rang­li­sten, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Han vil dog ik­ke nød­ven­dig­vis rå­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til et træ­ner­skift e.

» Hen­des far ( Piotr Woz­ni­a­cki, red.) ved ud­mær­ket, hvad der kræ­ves. Det er op til Ca­ro­li­ne selv at im­ple­men­te­re no­get me­re dy­na­mik i sit spil, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen,

Han be­mær­ke­de, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i sin kvart­fi na­le mod ty­ske­ren An­ge­lique Ker­ber ved Toray Pan Pa­ci­fi c Open i sid­ste uge i Tokyo var nys­ger­rig i sit spil.

» Hun spil­le­de ag­gres­sivt og var ik­ke ban­ge for at kom­me til net­tet. Det er den vej, hun skal gå, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Woz­ni­a­cki vandt kam­pen med 6- 2, 2- 6 og 6- 3, men tab­te så i se­mi­fi na­len til schweize­ren Be­lin­da Ben­cic med 2- 6, 4- 6.

Væl­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ’ ud­vik­lin­gens vej’, kan det godt væ­re, at hun i en pe­ri­o­de vil dros­le yder­li­ge­re nedad på ver­dens­rang­li­sten.

» Det skal hun dog ik­ke la­de sig slå ud af. Hun skal tvær­ti­mod se genop­fi ndel­ses- pe­ri­o­den som en in­ve­ste­ring i frem­ti­den. Gør hun det, er der go­de chan­cer for, at hun bå­de ven­der tilbage til top fem og får drøm­men om at vin­de en af Grand Slam- tur­ne­rin­ger­ne re­a­li­se­ret, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Ro­ger Fe­de­rer er ik­ke den ene­ste ten­nis­spil­ler, der gen­nem åre­ne har genop­fun­det sig selv. Her på si­der­ne er her en ræk­ke an­dre ek­semp­ler.

idskov@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.