GOG ero­bre­de før­ste­plad­sen

BT - - SPORTEN - NY FØ­RER­HUND Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

BOXER HERRELIGAEN

Pau­sesti­ling: 15- 13 GOG spil­le­de en frem­ra­gen­de an­den halv­leg i Skjern og slog hjem­me­hol­det med 29- 26. Der­med lig­ger fyn­bo­er­ne på før­ste­plad­sen i Boxer Herreligaen.

I kam­pens før­ste 30 mi­nut­ter fulg­tes hol­de­ne tæt - kon­cen­tra­tio­nen var høj på beg­ge mand­ska­ber og jævn­byr­dig­he­den stor. An­ført af Kas­per Søn­der­gaard, der score­de fi re mål i kam­pen, og René Ras­mus­sen, som nå­e­de op på syv scor­in­ger i alt, kun­ne hjem­me­hol­det gå til pau­se med en fø­ring på 15- 13.

Hvor GOG trods alt ik­ke var helt op­pe i gear i før­ste halv­leg, kom man det i den grad i an­den halv­leg, og det skyld­tes lidt æn­drin­ger fra ch­eft ræ­ner Jakob Lar­sen.

» Vi bu­se­de lidt for me­get i før­ste halv­leg, så det gik vi væk fra og be­gynd­te at lø­be fl ere kon­traan­greb i ste­det. Ge­ne­relt sy­nes jeg, vi fun­ge­re­de som et kol­lek­tiv, « sag­de Jakob Lar­sen til TV2 Sport eft er kam­pen.

Æn­drin­ger­ne fi k scor­in­ger­ne til at fl yve ind i GOGs man­ge an­greb, mens det og­så hjalp at byt­te må­l­mand i den an­den en­de. Frank Mik­kel­sen pil­le­de fuld­stæn­dig glan­sen af de grøn­blu­se­de skyt­ter, og Skjern blev holdt til fi re mål i de før­ste 20 mi­nut­ter af an­den halv­leg og gik fuld­stæn­dig i stå eft er el­lers at ha­ve ført med 17- 13.

Sam­me am­bi­tio­ner som hidtil

Med sej­ren ryk­ker GOG for­bi en ræk­ke mand­ska­ber og op på før­ste- plad­sen i ræk­ken, men det var ik­ke no­get, der kun­ne få ch­eft ræ­ne­ren til at let­te fra halgul­vet af ba­re be­gej­string.

» Selv­føl­ge­lig er vi gla­de for at lig­ge, hvor vi gør, men am­bi­tio­nen om en fem­te­plads bli­ver ik­ke æn­dret af den grund. I den her ræk­ke er der en per­leræk­ke af go­de hold, så der er sta­dig me­get lang vej hjem, « sag­de Jakob Lar­sen til TV2 Sport.

GOG har nu ni po­int eft er seks kam­pe og fø­rer med et po­int til KIF Kol­ding København og År­hus, som beg­ge har ot­te po­int eft er sam­me an­tal kam­pe.

Skjern kæm­pe­de for­gæ­ves mod GOG, der ryk­ke­de op på før­ste­plad­sen i Boxer Herreligaen med en 2926- sejr. Fo­to: Tom­my Ko­fo­ed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.