Ca­ven­dis­hs afl øser

Mar­cel Kit­tel ryg­tes tæt på et skift e til Etixx- Qui­ck­Step

BT - - SPORTEN - SPRINTERKABALE Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

TORS­DAG 1. OK­TO­BER 2015

En af de se­ne­re års stør­ste sprin­ter­nav­ne kan væ­re tæt på at over­ta­ge rol­len som Etixx- Qu­i­ck­steps nye su­per­sprin­ter eft er Mark Ca­ven­dish, som næ­ste år kø­rer for det syd­afri­kan­ske hold, der ind­til nu har hed­det MTNQhu­be­ka.

Iføl­ge bel­gi­ske Het Nieuws­blad er der nu en ’ gent­le­man- aft ale’ i stand mel­lem Mar­cel Kit­tel og EtixxQu­i­ck­Steps di­rek­tør, Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

Hvis skift et fal­der på plads, vil Etixx- Qui­ck­Step igen rå­de over en af fel­tets ab­so­lut hur­tig­ste af­slut­te­re, som oven i kø­bet gen­nem kar­ri­e­ren har mar­ke­ret sig med mar­kan­te ud­ta­lel­ser, hvor han læg­ger af­stand til ryt­te­re, som do­per sig.

Det er et åbent spørgs­mål, om Bri­an Holm fort­sæt­ter som sport­s­di­rek­tør på hol­det, el­ler om dan­ske­ren føl­ger med Ca­ven­dish til det syd­afri­kan­ske hold.

» Sta­dig ik­ke me­get klogere an­gå­en­de hold, « skrev han tirs­dag i en sms til BT.

Holm har dog tid­li­ge­re fast­slå­et, at han ger­ne vil fort­sæt­te som en del af or­ga­ni­sa­tio­nen bag det bel­gi­ske hold. Han har og­så tid­li­ge­re ud­talt sin be­un­dring for Mar­cel Kit­tel, eft er ty­ske­ren vandt på ChampsÉlysées i 2013. Det år vandt Kit­tel fi re Tour- etaper.

» Kit­tel er brølstærk. Og når det er fj er­de gang, kan det ik­ke læn­ge­re ba­re væ­re til­fæl­dig­he­der, « sag­de Bri­an Holm ved den lej­lig­hed.

Sæ­son øde­lagt af syg­dom

I år har den ty­ske sprin­ter væ­ret hårdt ramt af en virus, og han var så­le­des ik­ke kom­met sig i til­stræk­ke­lig grad til at væ­re ak­tu­el til Gi­ant- Alpe­cins Tour- hold. Han har kun no­te­ret sig for to sej­re i år: En eta­pe i Po­len Rundt og Pe­op­le’s Choi­ce Clas­sic i Adelai­de, Au­stra­li­en.

Kit­tel har sta­dig et år tilbage af sin kon­trakt med det ty­ske hold, Gi­antAlpe­cin, så den skal han even­tu­elt kø­bes ud af, hvis skift et skal re­a­li­se­res. Ty­ske­rens agent, Jörg Wer­ner, af­vi­ste for en må­ned si­den, at Kit­tel skul­le væ­re pa­rat til at afb ry­de kon­trak­ten med Gi­ant i uti­de, men tin­ge­ne kan jo æn­dre sig med dags var­sel.

Iføl­ge Het Nieuws­blad fal­der den store cy­kel- trans­fer på plads i lø­bet af få da­ge.

Syg­dom har ind­skræn­ket den ty­ske su­per­sprin­ter Mar­cel Kit­tels høst i år til to sej­re – blandt an­det en eta­pe i Po­len Rundt. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.