USA lam­met af nyt sko­le­sky­de­ri

13 per­so­ner blev i går dræbt i et blo­digt dra­ma på en skole i USA

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

SKY­DE­RI

Tors­dag mi­ste­de 13 men­ne­sker li­vet, da USA end­nu en gang blev ramt af et uhyg­ge­ligt sko­le­sky­de­ri.

USAs ju­stits­mi­ni­ster be­kræf­te­de i går aft es dansk tid, at USA er ble­vet ramt af et af de vær­ste sko­le­sky­de­ri­er i fl ere år.

Det of­fi ci­el­le dødstal var 13, mens det end­nu var uklart, in­den BTs de­ad­li­ne, hvor man­ge der var ble­vet sår­et. Fle­re me­di­er kun­ne dog be­ret­te om he­le 20 sår­e­de.

An­gre­bet er der­med det blo­dig­ste sko­le­sky­de­ri i USA si­den 2012, hvor 28 per­so­ner blev dræbt på San­dy Hook Ele­men­tary School i Con­necti­cut.

Sko­le­sky­de­ri­et fandt sted på Umpqua Com­mun­ty Col­le­ge, som lig­ger lidt uden for by­en Ro­se­burg. Der går i alt 19.000 stu­de­ren­de, hvoraf godt 3.000 er fuld­tids­stu­de­ren­de. Sko­len rum­mer 16 sko­le­byg­nin­ger og et kol­le­gi­um.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters blev sko­le­sky­de­ri­et før­ste gang meldt til alarm­cen­tra­len klok­ken 10.38 lo­kal tid.

Kort tid eft er be­gynd­te skræm­te stu­de­ren­de at skri­ve op­da­te­rin­ger om det blo­di­ge an­greb på de so­ci­a­le me­di­er, hvor der hur­tigt teg­ne­de sig et bil­le­de af ka­os.

Kayla Ma­rie, en elev som går på sko­len i Ro­se­burg, be­skrev i fl ere op­da­te­rin­ger, hvor­dan stu­de­ren­de fl yg­te­de til al­le si­der, da der plud­se­lig blev skudt i sko­lens om­rå­de.

Låst in­de

En sy­geple­jer­ske­stu­de­ren­de fra sko­len skrev, at han var låst in­de med 50 an­dre ele­ver i sko­lens kan­ti­ne, da han kun­ne hø­re skud og så folk fl yg­te.

Reu­ters hav­de i går in­ter­viewet en an­sat på sko­len, der for­tal­te, at han så ele­ver kom­me lø­ben­de, og han sør­ge­de for, at de kom i sik­ker­hed bag en låst dør.

Che­fen for det lo­ka­le brand­væ­sen, Ray Shou­fl er, for­tal­te til CNN, at han så fl ere sår­e­de ele­ver, da han kom ind på sko­len:

» Vi an­kom til ste­det og fandt ad­skil­li­ge pa­tien­ter i for­skel­li­ge klas­se­væ­rel­ser. Po­li­ti­et var al­le­re­de på ste­det og hav­de neut­ra­li­se­ret ger­nings­man­den. «

Ger­nings­man­den skudt

Iføl­ge fl ere me­di­er blev ger­nings­man­den skudt af po­li­ti­et. Kort før re­dak­tio­nens af­slut­ning var der mel­din­ger om, at han var død.

Bå­de per­so­na­le og stu­de­ren­de blev eft er an­gre­bet sam­let på en græs­plæ­ne for­an sko­len, hvor de hold­vis blev kørt væk i bus­ser. Imens led­te spe­ci­al- ud­dan­ne­de agen­ter på sko­len eft er even­tu­el­le spræng­stoff er. I går af­tes var der dog in­gen mel­din­ger om så­dan­ne fund.

Fru­stre­ret præ­si­dent

USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma blev i går bri­e­fet om sko­le­sky­de­ri­et. No­get, som ty­de­lig­vis må væk­ke stor fru­stra­tion hos præ­si­den­ten. Sid­ste år ud­tal­te han i for­bin­del­se med et an­det sko­le­sky­de­ri, at ’ lan­det må fo­re­ta­ge no­get selvransagelse’.

Den­gang hav­de der væ­ret 74 sky­de­ri­er si­den 2012. Det tal er i dag hø­je­re.

De man­ge am­bu­lan­cer kør­te nær­mest i pen­dul­fart til og fra ho­spi­ta­let med de man­ge dræb­te og sår­e­de. Fo­to: nr­to­day. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.