Ja, det vil sty rke in­te­gra­tio­nen

BT - - DEBAT - NA­SER KHA­DER

In­te­gra­tions­ord­fø­rer ( K)

for­slag, som jeg kan bak­ke op om. An­tal­let af ind­van­dre­re spil­ler en rolle, og sam­fun­det, kom­mu­ner­ne og be­folk­nin­gen skal kun­ne føl­ge med. I nog­le kom­mu­ner ta­ler man nu om, at man bli­ver nødt til at skæ­re i vel­fær­den på an­dre om­rå­der for at bru­ge pen­ge­ne på at in­te­gre­re dem, der kom­mer. Og det er ik­ke kun dem, der kom­mer, men og­så dem, der kom­mer ved fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Så der er en øko­no­misk ud­for­dring, hvis man

DET ER SYM­PA­TI­SKE

ik­ke er op­mærk­som på an­tal­let.

for­nuft i at si­ge, at vi ik­ke skal fa­mi­lie­sam­men­fø­re til ghet­to­om­rå­der, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fo­re­slår. Det gi­ver en dår­lig start på in­te­gra­tio­nen. Det er vig­tigt, at de, der er her, er selv­for­sør­gen­de, kan sproget og er in­te­gre­re­de, så man kan gi­ve de fa­mi­lie­sam­men­før­te en god start. Hvor­dan skal en på over­før­sels­ind­komst, der ik­ke bi­dra­ger til sam­fun­det, kun­ne gi­ve dem, han el­ler hun fa­mi­lie­sam­men­fø­rer, en god start? Des­u­den ar­ver bør­ne­ne livs­sti­len, hvis de­res for­æl-

DER­FOR ER DER

dre er på over­før­sels­ind­komst. Vi skal be­løn­ne dem, der gør en ind­sats for at in­te­gre­re sig. Gør de en ind­sats, får de fl ere mu­lig­he­der end an­dre.

nød­ven­dig­vis, at ud­dan­nel­se er en for­ud­sæt­ning for in­te­gra­tion. Hizb ut- Ta­hrir er nog­le af de bedst ud­dan­ne­de mus­li­mer, men de er ik­ke in­te­gre­re­de. Det vig­ti­ge er, om man vil in­te­gre­res. Det må væ­re in­te­gra­tions­eg­net­hed, der ve­jer tun­gest. Og jeg har til­lid til, at vo­res em­beds­mænd kan vur­de­re det, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så fo­re­slår.

JEG ME­NER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.