Nej, stram­nin­ger split­ter fa­mi­li­er

BT - - DEBAT - JO­HAN­NE SCH­MIDT- NI­EL­SEN

Po­li­tisk ord­fø­rer, En­heds­li­sten

ik­ke for­stå So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes øn­ske om at spæn­de end­nu fl ere snuble­t­rå­de ud for men­ne­sker, der fi nder en mand el­ler en ko­ne i ud­lan­det. I for­vej­en er det vold­somt svært at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, og der er desvær­re man­ge par, der bli­ver split­tet ad hvert ene­ste år, for­di reg­ler­ne er så kom­pli­ce­re­de og bu­reau­kra­ti­ske. Jeg kan for­stå, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fo­re­slår, at em­beds­mænd skal fo­re­ta­ge en så­kaldt in­te­gra­tions-

JEG KAN SLET

vur­de­ring af den dan­ske bor­gers uden­land­ske kæ­re­ste. Det lug­ter godt nok to­ta­li­tært og af man­gel på rets­sik­ker­hed, at statsan­sat­te em­beds­mænd skal vur­de­re, om de tror, at din uden­land­ske kæ­re­ste vil væ­re i stand til at bli­ve in­te­gre­ret i Dan­mark el­ler ej.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE VIL OG­SÅ

skær­pe sprog­kra­vet, så din uden­land­ske mand el­ler ko­ne ud­sen­des, hvis han el­ler hun ik­ke be­står det, der hed­der dansk 2 i lø­bet af det før­ste år i Dan­mark. Dem med en stærk ud­dan­nel­ses­bag­grund vil ha­ve nem­me­re ved at gen­nem­fø­re så­dan en prø­ve. Og det er ud­dan­nel­ses­snob­be­ri, der min­der om VKO’s po­int­sy­stem, hvor man fi k fl ere po­int, hvis man gift ede sig med en aka­de­mi­ker, end hvis man gift ede sig med en hjem­me­hjæl­per.

i for­sla­get er, at man ik­ke skal ha­ve mu­lig­hed for at bo med sin uden­land­ske mand el­ler ko­ne, hvis man bor i et om­rå­de, der op­træ­der på re­ge­rin­gens ghet­to­li­ste. Det be­ty­der alt­så, at du i be­stem­te om­rå­der af Dan­mark ik­ke har sam­me ret­tig­he­der som i an­dre.

ET AN­DET ELE­MENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.