PANELET

BT - - DEBAT -

NI­ELS HAUS­GAARD Det er en god idé og selv­føl­ge­lig tan­ke. Der er in­gen lov, der si­ger, at stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner skal be­fi nde sig ét sted i lan­det. Når der fl yt­ter nye men­ne­sker til ud­kants­dan­mark, kan de bi­dra­ge til vo­res små og spæn­den­de sam­fund. Jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den, at det er en god idé. Men jeg vur­de­rer, at det er un­der­fi nan­si­e­ret. På re­ge­rin­gens fi nans­lo­vs­for­slag er der af­sat 400 mio. til pro­jek­tet, men det sva­rer eft er min vur­de­ring kun til, at man kan fl yt­te 400- 800 ar­bejds­plad­ser.

Man­ge med­lem­mer går rundt og over­ve­jer, om de kan ryk­ke fa­mi­li­en op, og om der er et job til æg­te­fæl­len. Der­for mø­des vi med borg­me­stre­ne for at hø­re, hvil­ke job­mu­lig­he­der der er for æg­te­fæl­ler­ne. Og vi fo­re­slår en job­ga­ran­ti på to år for dem, der fl yt­ter.

En­tertai­ner og de­bat­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.