Loft over kon­ta

Med et nyt ud­spil vil re­ge­rin­gen læg­ge loft over, hvor me­get kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re kan mod­ta­ge i of­fent­li­ge ydel­ser

BT - - NYHEDER - Kas­per Kil­de­gaard ks­re@ ber­ling­s­ke. dk

YDEL­SES­LOFT

Er bå­de du og din æg­te­fæl­le på kon­tant­hjælp, og har I sam­men tre børn?

Så må I frem­over indstil­le jer på, at der hver må­ned kom­mer fær­re pen­ge ind på kon­to­en fra det of­fent­li­ge. Til gen­gæld vil I få en langt stør­re øko­no­misk ge­vinst, hvis en af jer ta­ger et ar­bej­de til mind­ste­løn. Og det er godt for bå­de jer selv og for det dan­ske sam­fund.

Det er med det bud­skab, re­ge­rin­gen nu er klar til at præ­sen­te­re sit læn­ge ven­te­de kon­tant­hjælpsloft, der skal sæt­te en græn­se for, hvor me­get kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re sam­let set kan få i of­fent­li­ge ydel­ser.

Iføl­ge de en­de­li­ge re­ge­rings­do­ku­men­ter, som Ber­ling­s­ke er i be­sid­del­se af, læg­ger re­ge­rin­gen op til en mo­del, der sær­ligt får be­tyd­ning for lan­dets 7.000 så­kald­te kon­tant­hjælp­sæg­te­par, hvor beg­ge er på kon­tant­hjælp.

Kon­kret må dis­se æg­te­par – uan­set hvor man­ge børn de har – vin­ke far­vel til den må­ned­li­ge bo­lig­støt­te og den så­kaldt sær­li­ge støt­te, som ek­sem­pel­vis gi­ves til kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re med hø­je bo­li­g­ud­gif­ter.

Til gen­gæld rø­rer re­ge­rin­gen ik­ke ved sel­ve kon­tant­hjælps­sat­ser­ne, bør­ne­pen­ge­ne el­ler ret­ten til at få til­skud til dag­in­sti­tu­tio­ner.

For et kon­tant­hjælp­sæg­te­par med tre børn på fem, ti og 15 år vil det ek­sem­pel­vis be­ty­de, at man går fra at mod­ta­ge of­fent­li­ge ydel­ser for om­trent 434.000 kr. om året før skat til at mod­ta­ge 406.000 kr.

Til gen­gæld vil al­le kon­tant­hjælp­sæg­te­par få en stør­re øko­no­misk til­skyn­del­se til at på­ta­ge sig et lav­t­lønsjob til 18.500 kr. om må­ne­den, end de har i dag.

For kon­tant­hjælp­sæg­te­par med tre børn vil ge­vin­sten ved at ta­ge et så­dant ar­bej­de ek­sem­pel­vis sti­ge til 3.700 kr. om må­ne­den ef­ter skat sam­men­lig­net med i dag, hvor ge­vin­sten blot er 1.400 kr. For et æg­te­par uden børn bli­ver ge­vin­sten 3.600 kr. ef­ter skat, hvor den i dag er 2.100 kr.

Be­spa­rel­ser går til skat­te­let­tel­ser

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V) er til­freds med ini­ti­a­ti­vet.

Han hæf­ter sig ved, at an­tal­let af æg­te­par på kon­tant­hjælp er ste­get med me­re end 50 pct. si­den 2011, hvor Thor­ning- re­ge­rin­gen af­skaf­fe­de det gam­le kon­tant­hjælpsloft.

Be­spa­rel­se på 350 mil­li­o­ner

» Og det går sim­pelt­hen ik­ke i en tid, hvor der fak­tisk har væ­ret vækst i det dan­ske sam­fund. Der­for er vi nødt til at sik­re, at der for al­le er et klart in­ci­ta­ment til at ar­bej­de, « si­ger han.

Iføl­ge be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren vil re­for­men spa­re sta­ten for om­kring 350 mil­li­o­ner kr. Pen­ge­ne går ind i en pul­je til må­l­ret­te­de skat­te­let­tel­ser i bun­den, som re­ge­rin­gen vil gen­nem­fø­re i for­å­ret.

Det nye kon­tant­hjælpsloft vil dog iføl­ge Jørn Ne­er­gaard iso­le­ret set kun få nog­le ’ få hund­re­de’ i job.

Ads­purgt, om re­ge­rin­gen med så lav en jo­b­ef­fekt ik­ke ta­ger et me­get lil­le skridt, sva­rer mi­ni­ste­ren:

» Det sy­nes jeg på in­gen må­der. Man skal se det her i sam­men­hæng med en ræk­ke an­dre ini­ti­a­ti­ver fra re­ge­rin­gen, som sam­let set vil få i ti­tu­sind­vis af men­ne­sker flyt­tet fra pas- siv for­sør­gel­se og ind i det ar­bej­den­de fæl­les­skab. «

Jørn Ne­er­gaard me­ner og­så, at kon­tant­hjælpslof­tet skal ses som et ud­tryk for, at man vil sik­re en stør­re grad af ri­me­lig­hed for folk, der al­le­re­de i dag ar­bej­der i lav­t­lønsjob.

» De men­ne­sker, der bæ­rer Dan­mark, er dem, som går på ar­bej­de dag og nat og be­ta­ler skat for at fi­nan­si­e­re vo­res ker­ne­vel­færd. Man kan ik­ke by­de dem, at den la­ve­ste for­sør­gel­ses­grad i Dan­mark, nem­lig kon­tant­hjælp, gi­ver mu­lig­hed for at få no­gen­lun­de det sam­me, selv om man ik­ke ar­bej­der. Det kan vi sim­pelt­hen ik­ke for­sva­re, « si­ger han.

Fle­re for­skel­li­ge lof­ter

Rent tek­nisk er re­ge­rin­gens nye kon­tant­hjælpsloft ind­ret­tet så­dan, at man la­ver en ræk­ke for­skel­li­ge lof­ter over, hvor me­get per­so­ner sam­let kan få i ydel­se.

Lof­tet af­hæn­ger af fle­re ting, ek­sem­pel­vis om man er en­lig el­ler kon­tant­hjælp­sæg­te­par, samt hvor man­ge børn man har.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.