Nt­hjælp

BT - - NYHEDER -

For kon­tant­hjælp­sæg­te­par med børn bli­ver lof­tet f. eks. sat til 14.416 kro­ner pr. per­son om må­ne­den før skat, hvil­ket præ­cis sva­rer til sel­ve kon­tant­hjæl­pen.

Blan­det mod­ta­gel­se

Med an­dre ord ram­mer dis­se par ale­ne med de­res kon­tant­hjælp lof­tet, og det er der­for, at de ik­ke læn­ge­re kan få bo­lig­støt­te og den sær­li­ge støt­te. På trods af, at de ram­mer lof­tet, kan de dog fort­sat få al­le bør­ne­re­la­te­re­de ydel­ser oven i kon­tant­hjæl­pen, her­un­der bør­ne­pen­ge og til­skud til dag­in­sti­tu­tio­ner, for­di re­ge­rin­gen med ud­spil­let und­ta­ger dis­se fra det nye loft.

Re­ge­rin­gen læg­ger og­så op til at la­ve et kon­tant­hjælpsloft for en­li­ge, men her vil ef­fek­ten væ­re no­get min­dre, for­di lof­tet vil væ­re hø­je­re end kon­tant­hjæl­pen. De vil med an­dre ord sta­dig i en vis ud­stræk­ning kun­ne få bo­lig­støt­te.

For en­li­ge uden børn er for­skel­len mel­lem kon­tant­hjæl­pen og det nye loft så stor, at de i prak­sis ik­ke ram­mes af re­ge­rin­gens for­slag.

Li­be­ral Al­li­an­ces ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer Joachim B. Ol­sen kal­der det ’ skuf­fen­de’, at re­ge­rin­gen hver­ken vil rø­re ved kon­tant­hjælps­sat­sen el­ler bør­ne­pen­ge­ne.

» For så en­der man med, at det kun bli­ver et me­get lil­le skridt, « si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­tis be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer Bent Bøg­sted er dog i ud­gangs­punk­tet po­si­tivt stemt.

I En­heds­li­sten kal­der so­ci­al­ord­fø­rer Finn Sø­ren­sen ud­spil­let for et groft ind­greb. Og­så den ra­di­ka­le for­mand, Mor­ten Øster­gaard op­for­drer re­ge­rin­gen til at » drop­pe klapj­ag­ten på de fat­tig­ste fa­mi­li­er « .

» De, der bli­ver be­rørt, vil må­ske skul­le fin­de sig et nyt sted at bo. Det står i skæ­ren­de kon­trast til, at det ik­ke bi­dra­ger med no­get væ­sent­ligt til dansk øko­no­mi, « si­ger han.

Iføl­ge et no­tat fra Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et er der 100.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re over 30 år. Det er knap 25.000 fle­re end i 2010.

Re­ge­rin­gen frem­læg­ger sit ud­spil til et nyt kon­tant­hjælpsloft på et pres­se­mø­de i dag.

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V) er til­freds med ini­ti­a­ti­vet. Han hæf­ter sig ved, at an­tal­let af æg­te­par på kon­tant­hjælp er ste­get med me­re end 50 pct. si­den 2011, hvor Thor­ning- re­ge­rin­gen af­skaf­fe­de det gam­le kon­tant­hjælpsloft. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.