Rusland bom­ber IS i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen og Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LUF­TAN­GREB

Rus­si­ske kamp­fly har gen­nem­ført de før­ste luf­tan­greb mod mål i Sy­ri­en.

Det op­ly­ser en ano­nym kil­de i den ame­ri­kan­ske cen­tra­lad­mi­ni­stra­tion iføl­ge CNN. An­gre­bet blev gen­nem­ført mod mål i stor­by­en Homs, og Rusland vars­le­de an­gi­ve­ligt USA en ti­me før an­gre­bet. Op­lys­nin­gen kom i form af en ad­var­sel til ame­ri­ka­ner­ne om, at de ik­ke skul­le sen­de ame­ri­kan­ske kamp­fly på vin­ger­ne un­der den rus­si­ske ak­tion.

Vå­ben­de­po­ter som mål

Iføl­ge Reu­ters be­kræf­ter det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um, at rus­ser­ne har på­be­gyndt an­greb mod Is­la­misk Stat ( IS) i Sy­ri­en. Sam­ti­dig op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et, at må­let var blandt an­det vå­ben­de­po­ter og kom­mu­ni­ka­tions­ud­styr.

Ak­tio­nen fandt sted få ti­mer ef­ter, at det rus­si­ske par­la­ment hav­de gi­vet Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Putin grønt lys til at ta­ge kam­pen op mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en.

Det sker ef­ter an­mod­ning fra Sy­ri­ens præ­si­dent Bas­har al- As­sad, op­ly­ste stabs­che­fen i Kreml Ser­gej Iva­nov, iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

In­gen landstyr­ker

Den rus­si­ske præ­si­dent ud­tal­te ons­dag iføl­ge Reu­ters, at Ruslands an­greb mod ’ ter­r­o­ri­ster’ i Sy­ri­en er en ’ fore­byg­gen­de’ hand­ling, der skal for­hin­dre ter­r­o­ris­me i at spre­de sig til Eu­ro­pa. Sam­ti­dig si­ger Putin, at rus­ser­ne kun vil an­gri­be fra luf­ten og ik­ke vil ind­sæt­te landstyr­ker.

Rusland har gen­nem de se­ne­ste uger sendt mindst en snes ja­ger­fly samt et an­tal kamp­he­li­kop­te­re til to luft­ba­ser i La­ta­ki­aprovin­sen, der er den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sads høj­borg.

Det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um har tid­li­ge­re ons­dag med­delt, at man har etab­le­ret et mi­li­tært cen­ter i Bag­dad, som skal ko­or­di­ne­re luf­tan­greb i Sy­ri­en, og at der vil bli­ve ud­veks­let in­for­ma­tio­ner med USA gen­nem cen­tret.

Iføl­ge CNN op­ly­ser en ano­nym kil­de i den ame­ri­kan­ske cen­tra­lad­mi­ni­stra­tion, at rus­si­ske kamp­fly har gen­nem­ført de før­ste luf­tan­greb mod mål i Sy­ri­en. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.