Po­li­ti­ke­re vil til bunds i Holst- sag

BT - - NYHEDER - Mor­ten Cro­ne Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Claus Bech

EM­BEDS­VÆRK

I Re­gion Syd­dan­mark kan po­li­ti­ke­re frit træk­ke på em­beds­vær­ket som fri­vil­li­ge kampag­ne­me­d­ar­bej­de­re i en valg­kamp – el­ler kan de?

Spørgs­må­let skal nu un­der­sø­ges af re­gio­nen, ef­ter at Ber­ling­s­ke ons­dag af­dæk­ke­de, hvor­dan en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Re­gion Syd­dan­mark i sin fri­tid ud­før­te en ræk­ke kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver un­der valg­kam­pen for Carl Holst ( V), mens den­ne var for­mand for re­gions­rå­det. Jens Elkjær, kon­sti­tu­e­ret re­gions­di- rek­tør i Re­gion Syd­dan­mark, op­ly­ser, at sa­gen nu skal ud­re­des:

» Hvis det er re­sul­ta­tet af en op­for­dring, så er det po­ten­ti­elt en sag om en po­li­ti­ker, der bru­ger sin magt over me­d­ar­bej­de­re i ad­mi­ni­stra­tio­nen. Hvis de har en pri­vat og per­son­lig re­la­tion til hin­an­den, som ud­sprin­ger af et ar­bejds­fæl­les­skab på et tids­punkt, er det må­ske no­get helt an­det. Det skal vi nu fin­de ud af, « si­ger Jens Elkjær.

Langt over græn­sen

Las­se Krull, med­lem af re­gions­rå­det for De Kon­ser­va­ti­ve, er ry­stet over sa­gen.

» Det er et ud­tryk for en syg kul­tur, når en re­gions­rå­ds­for­mand træk­ker på em­beds­folk på den må­de. Det er langt over græn­sen. Uan­set om der er ta­le om fri­tid el­ler ej. Det er godt, at det kom­mer frem, « si­ger han.

Vi­be­ke Syp­pli En­rum, med­lem af re­gions­rå­det for En­heds­li­sten, øn­sker sa­gen ind­dra­get i den un­der­sø­gel­se, som re­gio­nen skal af­le­ve­re til det kom­mu­na­le til­syn i Stats­for­valt­nin­gen.

Stats­for­valt­nin­gen gik ind i sa­gen, ef­ter at det kom frem, at Carl Holst an­gi­ve­ligt har an­vendt en em­beds­mand som kampag­ne­me­d­ar­bej­der i ar­bejds­ti­den, og Re­gion Syd­dan­mark skal af­le­ve­re en re­de­gø­rel­se til Stats­for­valt­nin­gen.

Las­se Krull bak­ker øn­sket op, og DFs Thies Mat­hie­sen vil ik­ke stille sig i vej­en for det. Det glæ­der Vi­be­ke Syp­pli En­rum:

Vi må til bunds

» Carl Holst er i åre­vis ble­vet kri­ti­se­ret for at an­ven­de sin kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling som PRr- bu­reau. Hvis man vil­le frem, så hand­le­de det om at prom­ove­re Carl Holst. Vi må til bunds i den må­de, Carl Holst har age­ret på, og der­for må den­ne sag un­der­sø­ges og ind­gå i re­de­gø­rel­sen, « si­ger hun.

Carl Holst op­ly­ste i Ber­ling­s­ke ons­dag, at bi­stan­den fra em­beds­man­den un­der valg­kam­pen var ’ fri­vil­lig bi­stand som den på­gæl­den­de har ydet i sin fri­tid’.

Carl Holst har op­lyst, at bi­stan­den fra em­beds­man­den un­der valg­kam­pen var ’ fri­vil­lig’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.