Mand sig­tet for ad­skil­li­ge over­greb mod te­e­na­gepi­ger

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HOLDT HEM­ME­LIGT

En 49- årig mand blev i går frem­stil­let for en dom­mer i København, hvor han er sig­tet for 15 seksu­el­le over­greb mod pi­ger i al­de­ren 13- 14 år.

Man­den er sig­tet for voldtægt, blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se og ulov­lig tvang, for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sær Hans Erik Ra­ben fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Det er en af klas­si­ker­ne, hvor man­den har sid­det på net­tet og er kom­met i kon­takt med nog­le pi­ger. Så har han lok­ket dem med no­get mo­del­ar­bej­de og har mød­tes med dem et el­ler an­det sted, hvor han så i nog­le til­fæl­de har haft sex med dem, « si­ger han.

Den sig­te­de blev an­holdt 6. juli og har si­den sid­det va­re­tægts­fængs­let. Kø­ben­havns Po­li­ti har holdt sa­gen hem­me­lig ind­til nu, for­di den kø­rer for luk­ke­de dø­re, li­ge­som der er nav­ne­for­bud.

Kø­ben­havns Po­li­ti har iden­ti­fi­ce­ret yder­li­ge­re godt 40 pi­ger, der skal af­hø­res i sa­gen, for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sæ­ren:

» Vi kan se, at man­den via net­tet har for­søgt at få kon­takt til al­le de her pi­ger. Dem skal vi selv­føl­ge­lig ha­ve en snak med for at sik­re, at der ik­ke er sket dem no­get, « si­ger han.

Hans Erik Ra­ben op­for­drer på bag­grund af sa­gen for­æl­dre til især te­e­na­gepi­ger til at hol­de godt øje med, hvad de­res børn fo­re­ta­ger sig på net­tet og sær­ligt i så­kald­te cha­trooms.

» Pas nu på og tag en for­nuf­tig snak med bør­ne­ne om, hvor de be­væ­ger sig hen på net­tet, for det er alt­så her, de pæ­do­fi­le er ude med snø­ren, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.