Dan­marks stør­ste moské

I går åb­ne­de Imam Ali Mo­ske i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

ÅB­NING

Den kom­mer ik­ke som en over­ra­skel­se for na­bo­er­ne i det kø­ben­havn­ske nord­ve­st­kvar­ter.

Dan­marks stør­ste shi­amus­lim­ske moské, Imam Ali Mo­ske, har med den kæm­pe tur­kis­blå kup­pel og 32 me­ter hø­je bøn­netår­ne al­le­re­de et styk­ke tid vakt op­sigt midt imel­lem de ty­pisk fi­re­e­ta­gers rø­de ejen­dom­me på Vi­be­vej i København.

I går slog shi­amus­li­mer­nes nye moské så om­si­der dø­re­ne op for of­fent­lig­he­den. I dag vil der væ­re den før­ste fre­dags­bøn i mo­ske­en, som bli­ver en af tre store mo­ske­er i København.

Mo­ske­en har al­le­re­de fra be­gyn- del­sen væ­ret kon­tro­ver­si­el og langt­fra øn­sket af al­le.

Mi­na­re­ter­ne, mo­ske­ens bøn­netår­ne, og det ara­bi­ske ud­se­en­de med­før­te pro­te­ster, da pla­ner­ne for byg­ge­ri­et blev ved­ta­get i 2011 i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion. De Kon­ser­va­ti­ve men­te bl. a., at mo­ske­en ik­ke pas­se­de ar­ki­tek­to­nisk ind i om­rå­det. Der­for gik der næ­sten et år, før byg­ge­ri­et af mo­ske­en fik lov til at be­gyn­de. I au­gust blev mo- ske­en igen ramt af pro­ble­mer, da 3F tru­e­de med en blo­ka­de mod det pol­ske byg­ge­fir­ma, som ud­før­te en del af ar­bej­det på mo­ske­en.

Ind­sam­le­de 50 mio. kr.

Kri­ti­ke­re har og­så hæv­det, at Imam Ali Mo­ske er fi­nan­si­e­ret af pen­ge­mænd med bånd til præ­stesty­ret i Iran.

Det har ar­ki­tek­ten bag mo­ske­en dog i au­gust af­vist over for BT. Den- gang var der ind­sam­let 50 mio. kr. fra pri­va­te per­so­ner over he­le ver­den.

» Vi mang­ler at ind­sam­le ti mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet. De skal kom­me fra In­di­en, Li­ba­non og de nord­li­ge afri­kan­ske lan­de. El­lers er det ho­ved­sa­ge­ligt det shi­amus­lim­ske folk, at pen­ge­ne skal kom­me fra, « sag­de ar­ki­tek­ten bag mo­ske­en, Bi­jan Eskan­da­ni.

Sik­ker­heds­vag­ter­ne er på plads in­den åb­nings­høj­ti­de­lig­he­den. Der er po­stet man­ge mil­li­o­ner i Imam Ali Mo­ske – et byg­nings­værk på 2.100 kva­drat­me­ter. Den er bl. a. ud­sty­ret med en fan­ta­stisk smuk kup­pel. Ifø­le ar­ki­tek­ten bag byg­ge­ri­et har pri­vat­per­so­ner over he­le ver­den bi­dra­get til fi­nan­se­rin­gen. Fo­to: Nils Meilvang

Mi­na­re­ter­ne ( de to tår­ne) er 32 me­ter hø­je og er der­med syn­li­ge på Vi­be­vej blandt de fi­re eta­ger hø­je ejen­dom­me. Fo­to: Nils Meilvang

’ Bøn­nen for­hin­drer san­de­lig det skam­lø­se og for­ka­ste­li­ge,’ ly­der den­ne in­skrip­tion. Fo­to: Nils Meilvang

Mo­ham­med Me­h­di Kha­de­mi ( t. h.) er imam i den nye moské. Murta­za Als­hawi ( t. v.) er kon­takt­per­son og tals­mand for mo­ske­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.