Så far­ligt er der i Sand­holm

Drab, vold og trus­ler er hver­dag i Sand­holm­lej­ren

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk

ASYL

Vold er hver­dagskost i Cen­ter Sand­holm, hvor en 56årig po­li­ti­as­si­stent tirs­dag blev livs­far­ligt sår­et af et kniv­stik.

Cen­ter Sand­holm i Bir­ke­rød – po­pu­lært kal­det Sand­holm­lej­ren – hu­ser om­kring 500 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter. En stor del af dem er fa­mi­li­er med børn. Ste­det dri­ves af Rø­de Kors, og po­li­ti­et er næ­sten kon­stant til ste­de.

Al­li­ge­vel er vold og trus­ler nær­mest hver­dagskost i Cen­ter Sand­holm, og bå­de po­li­ti­et og de an­sat­te fra Rø­de Kors ri­si­ke­rer at bli­ve over­fal­det:

» Vi har haft lig­nen­de epi­so­der før. Blandt an­det hvor en kol­le­ga blev stuk­ket, og hvor af­vi­ste asylan­sø­ge­re bli­ver ag­gres­si­ve el­ler vol­de­li­ge , « for­tæl­ler Mi­cha­el Beck, til­lids­mand i Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ud­læn­din­ge Cen­ter, til Hels­in­gør Dag­blad.

BT brin­ger her et over­blik over nog­le af de man­ge volds­sa­ger, der har truk­ket over­skrift er i de sid­ste fem år. Be­tjen­te tru­et med kniv

22. april 2015: To be­tjen­te bli­ver tru­et med en kniv af en 41- årig mand i Cen­ter Sand­holm. De to be­tjen­te sags­be­hand­le­de den 41- åri­ge mand og blev i den for­bin­del­se tru­et med en kniv, li­ge­som den 41- åri­ge spar­ke­de til be­tjen­te­ne. Vold mod kvin­de

18. april 2015: En 21- årig be­bo­er i Sand­holm­lej­ren blev i et grund­lovs­for­hør idømt va­re­tægts­fængsel i 14 da­ge. Han er sig­tet for vold mod en kvin­de­lig be­bo­er, bl. a. i form af knyt­næ­ve­slag, og des­u­den for at frem­sæt­te di­ver­se trus­ler over­for kvin­den. Vold mod kvin­de

10. april 2015: Po­li­ti­et ryk­ker ud til Cen­ter Sand­holm, hvor en 21- årig mand fra Al­ge­ri­et er i færd med at slå en en kvin­de­lig be­bo­er. Over­fald på en an­sat

13. au­gust 2014: En an­sat bli­ver ud­sat for et vol­de­ligt over­fald på i Cen­ter Sand­holm. Be­bo­er stuk­ket i hal­sen

30. sep­tem­ber 2013: En 20årig af­g­ha­ner bli­ver stuk­ket i hal­sen og i ho­ve­d­et. En 48årig mand fra Af­g­ha­ni­stan bli­ver an­holdt og sig­tet for grov vold. Me­d­ar­bej­der tru­et

2013: En ud­vis­nings­dømt bank­rø­ver tru­er en Rø­de Kors- me­d­ar­bej­der i Cen­ter Sand­holm ved at stille sig helt hen til ved­kom­men­de og si­ge, at ’ han hav­de slå­et fl ere men­ne­sker ihjel og skudt på po­li­ti­et, så nu var det foru­ret­te­des tur’. Be­bo­er stuk­ket med kniv

05. au­gust 2013: En 29 årig mand­lig be­bo­er på Cen­ter Sand­holm bli­ver stuk­ket i lå­ret med en kniv. Be­tjent bidt i ma­ven

5. au­gust 2013: En 21- årig mand fra El­fen­ben­sky­sten bi­der en po­li­ti­be­tjent i ma­ven. Stik­ker ud eft er be­tjent

16. juli 2012: En 54- årig iransk be­bo­er stik­ker ud ef­ter en be­tjent med en kniv. To be­tjen­te måt­te træk­ke de­res pi­sto­ler. Ung kvin­de tæ­vet

2. ju­ni 2012: En 22- årig kvin­de­lig be­bo­er bli­ver slå­et og spar­ket af en 18- årig be­bo­er, der har ta­get hen­des mo­bil­te­le­fon. Me­d­ar­bej­der fi k knyt­næ­ve i an­sig­tet

7. april 2012: En 20- årig mand bli­ver an­holdt i Sand­holm­lej­ren eft er at ha­ve gi­vet en Rø­de Kors- an­sat et knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet. Me­d­ar­bej­der over­fal­det

10. ok­to­ber 2011: En kvin­de­lig Rø­de Kors- me­d­ar­bej­der blev tors­dag aft en klok­ken 21.55 slå­et bå­de i bry­stet og på ar­men Be­bo­er dræbt med kniv

30. ok­to­ber 2011: To af­g­han­ske mænd på 20 og 24 år bli­ver over­fal­det med kniv for­an Cen­ter Sand­holm. Den ene bli­ver al­vor­ligt sår­et, den an­den af­går ved dø­den. To an­dre af­g­ha­ne­re på 24 og 27 år bli­ver til­talt for drab og drabs­for­søg. Madskæn­de­ri fø­rer til drab

08. april 2010: Et ba­nalt skæn­de­ri om, hvem der skal først i mad­kø­en, fø­rer til, at en 30- årig af­g­hansk asylan­sø­ger bli­ver dræbt med et kniv­stik i bry­stet.

SAND­HOLM­LEJ­REN Cen­ter Sand­holm, og­så kal­det Sand­holm­lej­ren, er en tid­li­ge­re ka­ser­ne, der nu er Dan­marks stør­ste asyl­cen­ter. Cen­te­ret dri­ves af Dansk Rø­de Kors.[ 1] Det fungerer bå­de som mod­ta­ge- og ud­rej­se­cen­ter, dvs. bå­de for ny­an­kom­ne asylan­sø­ge­re og for asylan­sø­ge­re, som har få­et en­de­ligt af­slag og skal rej­se hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.