Kendt kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau går i op­løs­ning

BT - - NYHEDER - Ste­fa­nie Mat­her Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FAR­VEL OG TAK

I 1989 blev kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den Jøp, Ove & Myrt­hu A/ S etab­le­ret som en af lan­dets før­ste.

I 2013 luk­ke­de den ned, da et ge­ne­ra­tions­skift e gjor­de, at virk­som­he­den blev til to uaf­hæn­gi­ge, der skul­le ha­ve for­skel­li­ge ejer­kred­se. Det ene fi k ba­se i København og nav­net Jøp, Ove & Myrt­hu CPH P/ S, den an­den i Jyl­land med nav­net Jøp, Ove & Myrt­hu Vest P/ S. Nu har det kø­ben­havn­ske rå­d­giv­nings­fi rma Jøb, Ove & Myrt­hu CPH valgt at drop­pe sam­ar­bej­det, skri­ver de i en pres­se­med­del­el­se.

» Vi har dre­vet en bå­de pro­fes­sio­nel, løn­som og sam­ti­dig skæg virk­som­hed sam­men i man­ge år, men må i dag kon­sta­te­re, at vi ser me­get for­skel­ligt på, hvor­dan virk­som­he­den skal ud­vik­le sig – og så har man jo no­get at ta­le om. Og det gjor­de vi så, « si­ger Es­ben Høs­ta­ger, der er se­ni­o­r­part­ner og be­sty­rel­ses­for­mand i det snart op­lø­ste rå­d­giv­nings­fi rma Jøp, Ove & Myrt­hu CPH. » Vi ser me­get for­skel­ligt på, hvor­dan virk­som­he­den skal ud­vik­le sig, « si­ger se­ni­o­r­part­ner Es­ben Høs­ta­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.