Bok­se skal for­hin­dre ulyk­ker

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRA­FIK­SIK­KER­HED

Et nyt til­tag fra Vej­di­rek­to­ra­tet skal gø­re det nem­me­re for bi­li­ster, der ven­ter for rødt, at se cyk­li­ster – og på den må­de re­du­ce­re an­tal­let af høj­re­sving­s­u­lyk­ker.

Til­ta­get – de så­kald­te cy­kel­bok­se – er et ven­tea­re­al til cyk­li­ster for­an de bi­ler, der skal dre­je til høj­re i et lys­re­gu­le­ret kryds, for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Fold­berg St­eff en­sen, der er af­de­lings­le­der i Vej­di­rek­to­ra­tet.

» Cy­kel­bok­se­ne skal gø­re cyk­li­ster­ne me­re syn­li­ge for last­bi­ler, per­son­bi­ler og va­re­bi­ler, og de skul­le ger­ne sik­re, at vi får langt fær­re kon­fl ik­ter og langt fær­re høj­re­sving­s­u­lyk­ker, « si­ger hun.

Der­for gi­ver Vej­di­rek­to­ra­tet nu lan­dets kom­mu­ner mu­lig­hed for at sø­ge mid­ler fra en pul­je på me­re end tre mil­li­o­ner kro­ner til at gø­re de­res lys­kryds me­re sik­re med en cy­kel­boks. Vej­di­rek­to­ra­tet åb­ne­de for an­søg­nin­ger­ne i går, og der kan be­vil­ges op til 30.000 kro­ner i støt­te per lys­kryds.

An­tal­let af høj­re­sving­s­u­lyk­ker er dog al­le­re­de på et re­kordt­lavt ni­veau. Iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tet er vi gå­et fra ot­te døds­fald i høj­re­sving­s­u­lyk­ker i 2008 til blot ét i 2014 og ind­til vi­de­re ét i 2015. Men der er sta­dig be­hov for op­mærk­som­hed på om­rå­det, me­ner Ma­ri­an­ne Fold­berg St­eff en­sen.

» An­tal­let af høj­re­sving­s­u­lyk­ker svin­ger me­get, « si­ger hun.

Vej­di­rek­to­ra­tet har mid­ler til 100 cy­kel­bok­se.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.