Dan­ske for­ske­re for­hin­drer spred­ning af kræft­cel­ler

Ved at ind­kaps­le en tu­mor har en grup­pe dan­ske for­ske­re for­hin­dret kræft­cel­ler i at spre­de sig

BT - - NYHEDER - An­na Gotts­chalck Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FORSKNINGSGENNEMBRUD

En for­sker­grup­pe fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har net­op ta­get før­ste skridt mod at lø­se en af de store ud­for­drin­ger, der læn­ge har op­ta­get kræft­for­ske­re.

Sam­men med det bri­ti­ske forsk­nings­in­sti­tut Fran­cis Cri­ck In­sti­tu­te har de dan­ske for­ske­re for­må­et at ind­kaps­le en kræft­tu­mor og der­ved for­hin­dret kræft­cel­ler i at spre­de sig. Et re­sul­tat, der kan få stor be­tyd­ning for kræft­forsk­nin­gen fremad­ret­tet, for­ud­ser forsk­nings­le­der på pro­jek­tet, lek­tor Ja­ni­ne Er­ler fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet:

» Vi be­fin­der os sta­dig på et tid­ligt sta­di­um, men re­sul­ta­ter­ne er me­get loven­de. Hvis yder­li­ge­re for­søg på­vi­ser, at den­ne be­hand­lings­form kan hjæl­pe pa­tien­ter, vil vi væ­re på vej til at lø­se en af kræft­forsk­nin­gens stør­ste ud­for­drin­ger - nem­lig hvor­dan man for­hin­drer kræft i at spre­de sig, « si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se. Når kræft spre­des i krop­pen, er det for­di kræft­cel­ler er i stand til at pro­gram­me­re bin­de­vævs­cel­ler i om­rå­der om­kring en kræft­tu­mor, som gør det om­kring­lig­gen­de væv stift. Når væ­vet er stift, kan kræft­cel­ler­ne bi­de sig fast i væ­vet - og der­med spre­de sig rundt i krop­pen via blo­det. For­sker­grup­pen har med den nye tek­nik for­må­et at re­pro­gram­me­re bin­de­vævs­cel­ler­ne, så kræft­cel­ler­ne ik­ke kan gø­re væ­vet stift og der­med spre­de sig.

For­sker­ne har brugt et i for­vej­en ek­si­ste­ren­de præ­pa­rat til at nå frem til de­res resultater, og de hå­ber der­for, at det snart kan væ­re til gavn for kræft­pa­tien­ter, da præ­pa­ra­tet al­le­re­de er god­kendt og te­stet. De fo­re­lø­bi­ge resultater væk­ker stor glæ­de hos bri­ti­ske Can­cer Re­search, der un­der­sø­ger for­skel­li­ge kræft­for­mer.

» De fle­ste kræft­re­la­te­re­de døds­fald skyl­des spred­nin­gen af kræft­cel­ler til an­dre de­le af krop­pen, hvor de vok­ser som se­kun­dæ­re tu­mo­rer. Vi ved, at det ik­ke kun er kræft­cel­ler som spil­ler en rolle i den­ne pro­ces, men at an­dre cel­le­ty­per og­så er in­vol­ve­ret, « si­ger forsk­nings- og in­for­ma­tions­ma­na­ger Nell Bar­rie i en pres­se­med­del­el­se.

» Den go­de nyhed i forsk­ning som den­ne er, at den har po­ten­ti­a­le til at stop­pe kræfts­pred­nin­gen. Vo­res håb er, at re­sul­ta­ter­ne kan fø­re til bed­re må­der at kon­trol­le syg­dom­men – og red­de fle­re liv, « si­ger han.

Når kræft spre­des i krop­pen, er det for­di kræft­cel­ler er i stand til at pro­gram­me­re bin­de­vævs­cel­ler i om­rå­der om­kring en kræft­tu­mor, som gør det om­kring­lig­gen­de væv stift. Når væ­vet er stift, kan kræft­cel­ler­ne bi­de sig fast i væ­vet - og der­med spre­de sig rundt i krop­pen via blo­det. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.