LARS LØK­KES ST

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

UD­FLYT­NING

Tu­sind­vis af statsan­sat­te sad som på nå­le i går, mens de af­ven­te­de re­ge­rin­gens dom: Hvem der skal flyt­te ud, og hvem der ik­ke skal.

I den stør­ste stats­li­ge ud­flyt­ning no­gen­sin­de flyt­ter Lars Løk­ke & Co. 3.900 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud til 38 by­er.

Be­slut­nin­gen af­fø­der bå­de des­pe­ra­tion og ju­bel. Des­pe­ra­tion hos man­ge af de statsan­sat­te, der fø­ler, at he­le de­res og fa­mi­li­ens ek­si­stens er tru­et, og ju­bel i de hel­di­ge by­er, der får til­delt ar­bejds­plad­ser.

Nye job i Næst­ved

He­le Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen med 375 me­d­ar­bej­de­re flyt­ter til Næst­ved. Sta­tens ad­mi­ni­stra­tion, med 257 me­d­ar­bej­de­re, flyt­ter til Hjør­ring. So­ci­alsty­rel­sen, med 177 me­d­ar­bej­de­re, flyt­ter til Oden­se. De­le af Skat flyt­ter til Ribe, Oden­se, Her­ning, Ring­kø­bing og Næst­ved. Og så­dan kan man bli­ve ved.

» Sta­ten er vo­res al­les stat, der tje­ner he­le lan­det - og der­for skal de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser og­så væ­re til ste­de i he­le lan­det. Det hand­ler om at ska­be ak­ti­vi­tet, hvor der er brug for det, « si­ger Lars Løk­ke, der med stolt­hed præ­sen­te­re­de pro­jek­tet i går.

Nog­le bli­ver ke­de af det

En af ho­ve­d­ar­ki­tek­ter­ne bag ud­flyt­nin­gen, vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, si­ger:

» Jeg for­står godt, hvis der er be­kym­ring, men jeg er sik­ker på, vi kan fin­de en løs­ning. Vi har da og­så før be­vist, at vi kan ud­flyt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Det er ik­ke til at und­gå, at nog­le bli­ver ke­de af det. Men i den pri­va­te sek­tor bli­ver der jo og­så flyt­tet rundt på ar­bejds­plad­ser. «

Da en del af Skat i 2007 flyt­te­de til Ring­kø­bing, flyt­te­de fær­re end ti me­d­ar­bej­de­re med. Da man fle­re år se­ne­re spurg­te dem, hvor­dan det var gå­et, var de imid­ler­tid godt til­fred­se med flyt­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.