HK- med­lem­mer vil ik­ke flyt­te

BT - - NYHEDER -

RIN­GE TIL­SLUT­NING

Kan vi sæl­ge hu­set? Kan min mand få nyt job i Jyl­land? Hvad si­ger bør­ne­ne til at mi­ste de­res kam­me­ra­ter og flyt­te til en an­den by? El­ler skal jeg si­ge op og sø­ge et an­det job?

Den slags spørgs­mål sad man­ge fa­mi­li­er i ho­ved­stads­om­rå­det og tum­le­de med der­hjem­me i går af­tes.

Det er in­ge­ni­ø­rer, magi­stre og med­lem­mer af HK Stat, det ram­mer. Og i HK Stat ved for­bunds­for­mand Ri­ta Bundgaard godt, hvad med­lem­mer­ne me­ner.

» Kun 13 pct. si­ger, de er klar til at flyt­te, hvis ar­bejds­plad­sen er me­re end to ti­mer væk. Det vi­ser en in­tern un­der­sø­gel­se, vi har få­et la­vet for få uger si­den, hvor knap 1.800 med­lem­mer er ble­vet spurgt, « si­ger Ri­ta Bundgaard.

» 13 pct. vil pend­le, og 56 pct. vil si­ge op og fin­de et an­det job. Det er og­så vo­res er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re ud­flyt­nin­ger, at det kun er 10- 12 pct., der kan si­ge ja tak. Jeg kan for­stå, hvis man sag­de, at når man op­ret­ter no­get nyt, så gør vi det i provin­sen. Men at pres­se folk på den må­de, som man gør her, det er ik­ke no­gen god må­de, « si­ger hun.

HK Stat re­præ­sen­te­rer ca. halv­de­len af de statsan­sat­te, der skal flyt­tes - alt­så knap 2.000. En lig­nen­de un­der­sø­gel­se i ISA, In­ge­ni­ø­rer­nes fag­for­e­ning, vi­ser, at kun 10 pct. er pa­rat til at flyt­te.

» Jeg er glad for, at det ik­ke er mig, der skal be­slut­te, hvem der skal flyt­te, og hvem der ik­ke skal, « si­ger Ri­ta Bundgaard.

» Tid­li­ge­re er man­ge ar­bejds­plad­ser flyt­tet mod ho­ved­sta­den, og nu går det åben­bart den an­den vej. Men det her be­ty­der vir­ke­lig me­get for fa­mi­li­er­ne. Det hand­ler ik­ke ba­re om at skif­te po­st­num­mer. Man har må­ske og­så et net­værk, man er nødt til at bru­ge på grund af skif­ten­de ar­bejds­ti­der. Det kan væ­re bedste­for­æl­dre, der er flyt­tet tæt­te­re på, da de blev pen­sio­ni­ster for at hjæl­pe med at pas­se bør­ne­bør­ne­ne. Det er ik­ke så nemt og­så at flyt­te dem igen. Der er ut­ro­lig man­ge spørgs­mål, og de kom­mer først på bor­det i af­ten, når fa­mi­li­er­ne kan ta­le sam­men om det he­le.

Det her vil og­så be­ty­de, at der bli­ver dår­li­ge­re ser­vi­ce i det of­fent­li­ge i en pe­ri­o­de, og jeg tror, finansministeren ved det og har er­kendt, at det er en om­kost­ning, vi må leve med, « si­ger Ri­ta Bundgaard. kark-

For­bunds­for­mand Ri­ta Bundgaard.

Fo­to: Mik­kel Øster­gaard

i HK Stat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.