Har­dy Bal­le har selv prø­vet det

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

TOG SPRIN­GET

» Jeg bli­ver nok al­drig en rig­tig jy­de, men jeg sy­nes ef­ter­hån­den, at jeg er kom­met ef­ter det. «

11 år i Ve­stjyl­land kan gø­re me­get ved en sjæl­læn­der, men 58- åri­ge Har­dy Bal­le skal ik­ke åb­ne mun­den i man­ge se­kun­der, før man kan kon­sta­te­re, at han ik­ke er lo­kal. I au­gust 2004 tog han sprin­get fra København til Var­de, da hans ar­bejds­plads, Elek­tri­ci­tets­rå­det, sam­men med fle­re an­dre stats­li­ge sty­rel­ser blev fu­sio­ne­ret til Sik­ker­heds­sty­rel­sen, der blev pla­ce­ret i Es­b­jerg.

Har­dy Bal­le ken­der på egen krop de over­vej­el­ser, som 3.900 stats­li­ge an­sat­te og de­res fa­mi­li­er i de kom­men­de uger skal igen­nem, ef­ter de i går fik besked om, at de­res ar­bejds­plads flyt­tes ud af ho­ved­sta­den.

» Da vi fik besked om flyt­nin­gen, kan jeg hu­ske folk sag­de: ’ Hold da op, det er godt nok langt væk.’ Man­ge kol­le­ger be­gynd­te at reg­ne ud, om det kun­ne be­ta­le sig at pend­le, el­ler om de vir­ke­lig skul­le hi­ve telt­pæ­le­ne op. Hvis man har en fa­mi­lie med små børn, og ens æg­te­fæl­le og­så har et godt job, så er det selv­føl­ge­lig et svært di­lem­ma, « si­ger Har­dy Bal­le.

Kun ca. hver fjer­de me­d­ar­bej­der fra de for­skel­li­ge sty­rel­ser fulg­te med til Es­b­jerg. Har­dy Bal­le var en af dem. Han hav­de mod­sat man­ge kol­le­ger ik­ke fa­mi­lie, der kom­pli­ce­re­de be­slut­nin­gen.

» Jeg hav­de et spæn­den­de job, som jeg me­get ger­ne vil­le fort­sæt­te med. Vi skul­le ha­ve en helt ny sty­rel­se op at kø­re, og det ar­bej­de hav­de me­get pio­nerånd over sig. Des­u­den var min dat­ter li­ge flyt­tet hjem­me­fra den­gang, og hun vil­le bli­ve bo­en­de i København, hvor hun hav­de ven­ner og ud­dan­nel­se, « si­ger Har­dy Bal­le.

Fra Vi­by til Var­de

Han solg­te sit hus i Vi­by Sjæl­land og flyt­te­de til Var­de, hvor han og­så bor i dag.

» Jeg har over­ho­ve­det ik­ke fortr­udt det. Det kræ­ver selv­føl­ge­lig lidt ar­bej­de at byg­ge et net­værk op, det kom­mer ik­ke af sig selv. Jeg en­ga­ge­re­de mig i de lo­ka­le sport­s­klub­ber, og så har jeg fan­ta­stisk go­de na­bo­er, der gjor­de over­gan­gen let­te­re, « for­kla­rer han.

Har­dy Bal­le har og­så et godt råd til de man­ge statsan­sat­te, der nu skal vur­de­re frem­ti­den.

» Hvis man har mo­det, så er det ba­re med at sprin­ge ud i det. Det har i hvert fald væ­ret en god op­le­vel­se for mig. Og trods for­dom­me­ne så er der alt­så ik­ke stille her­u­de, vær­re er det ik­ke, « si­ger Har­dy Bal­le med et grin.

Har­dy Bal­le, 58, solg­te hu­set i Vi­by Sjæl­land og flyt­te­de til Ve­stjyl­land, da hans ar­bejds­plads - Elek­tri­ci­tets­rå­det - i 2004 blev fu­sio­ne­ret til Sik­ker­heds­sty­rel­sen og sam­ti­dig flyt­te­de adres­se fra Go­t­hers­ga­de i København til Es­b­jerg. Har­dy tog den­gang på en to­da­ges ud­flugt til Es­b­jerg- om­rå­det, og han be­stem­te sig for at flyt­te til Var­de. I dag ser han tilbage på flyt­nin­gen med glæ­de.

Fo­to: Ole Jo­ern/ Redstar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.