KVIN­DER BLI­VE

BT - - SUNDHED - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

FASTFOOD OG FA­CE­BOOK

Dan­ske kvin­der er ble­vet ty kke­re, mens mæn­de­ne lig­ger på sam­me ni­veau som for ti år si­den. Der er alt­så ta­le om en re­gu­lær fed­me­gå­de, hvor det kun går den for­ker­te vej for det ene køn, vi­ser nye tal.

He­le 44 pct. af de dan­ske kvin­der er i dag over­væg­ti­ge, og det er en stig­ning på fem pct. i pe­ri­o­den 20052013. I tal sva­rer det til, at 40.00050.000 fl ere kvin­der er ble­vet svært over­væg­ti­ge.

Løb, cykling og fi tness er sam­men med utal­li­ge ku­re og sund­hed­s­ten­den­ser ble­vet en del af dan­sker­nes hver­dag. Vi er me­re end no­gen­sin­de op­ta­get af krop og sund­hed. Men det går al­li­ge­vel den ga­le vej i sta­ti­stik­ker­ne om over­vægt. Dog kun for kvin­der­ne, som el­lers har hø­je krav til sig selv. Vi hø­rer og­så igen og igen, at vi sid­der me­re stille og bru­ger tid for­an skær­men, og det gæl­der beg­ge køn. Al­li­ge­vel er det kvin­der­ne, der er ale­ne om at bli­ve tyk­ke­re.

Iføl­ge Jep­pe Mat­t­hies­sen, som er se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet og står bag den nye un­der­sø­gel­se, skyl­des over­vægt en lang ræk­ke fak­to­rer. Og selv­om det er hørt før, har kost og mo­tion sta­dig en stor be­tyd­ning. over­væg­ti­ge mænd så ik­ke ste­get?

En mu­lig for­kla­ring på den fed­me­gå­de, som lig­ger i den skæ­ve ud­vik­ling, skal iføl­ge Jep­pe Mat­t­hies­sen fi ndes i ak­ti­vi­tets­ni­veau­et. Det er nem­lig fal­det med om­kring 10 pct. for kvin­der­ne fra 2005 til 2013. Og sam­men med den så­kald­te ener­gi­tæt­te fastfood har det alt­så sendt dan­ske kvin­der i en for­kert ret­ning. Me­re stil­lesid­den­de ar­bej­de, bi­len i ste­det for cyk­len, samt tv, internet og Fa­ce­book er de store syn­de­re i den sam­men­hæng.

En stig­ning i over­væg­ti­ge dan­ske­re er ik­ke no­get, man bør ig­no­re­re. Over­vægt gi­ver nem­lig en mar­kant øget ri­si­ko for ty­pe 2- di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me og for­hø­jet blod­tryk. Og sær­ligt kvin­der skal pas­se på, da over­væg­ti­ge kvin­der har me­re fedt over ma­ven end over­væg­ti­ge mænd, og det kan alt­så væ­re med at til øge ri­si­ko­en for livs­stils­syg­dom­me.

Over­vægt er nor­men

I den nye un­der­sø­gel­se er der des­u­den set en stig­ning fra 42 til 51 pct. i pe­ri­o­den 2005- 2013 blandt kvin­der i al­ders­grup­pen 45- 64 år.

» Det ty­der på, vi har en grup­pe af kvin­der, hvor det er ble­vet nor­men at væ­re over­væg­tig, og det er en uhel­dig ud­vik­ling, « si­ger Jep­pe Mat­t­hies­sen.

Se­ni­o­r­rå­d­gi­ve­ren slår dog fast, at mæn­de­ne ik­ke er uden for ri­si­ko, selv­om der ik­ke er set en stig­ning. An­tal­let af fe­de mænd kan sti­ge igen, for det er desvær­re ik­ke set i no­gen lan­de, at ud­vik­lin­gen i fed­me er vendt. In­gen har end­nu knæk­ket kur­ven, så an­tal­let i ste­det fal­der.

De ge­ne­rel­le råd er der­for, at man skal ha­ve fo­kus på kost- og mo­tions­va­ner. Og ve­jer man i for­vej­en lidt for me­get, bør ens fo­kus væ­re på at fore­byg­ge yder­li­ge­re vægtøg­ning, for det er vig­tigt ik­ke at nå ka­te­go­ri­en ’ svært over­væg­tig’, hvor hel­breds­ri­si­ko­en er størst.

» Man­ge dan­ske­re vil fak­tisk ta­be sig, hvis de føl­ger ko­st­rå­de­ne, for­di man au­to­ma­tisk skæ­rer ned på tom­me kal­o­ri­er. Ko­st­rå­de­ne er fak­tisk tænkt til at fore­byg­ge over­vægt. Man må ger­ne spi­se slik og chips, ba­re ik­ke for me­get el­ler for hyp­pigt, og så skal man hu­ske, at når man er me­re ak­tiv, kan man til­la­de sig at ind­ta­ge lidt fl ere tom­me kal­o­ri­er, uden at det gi­ver pro­ble­mer med væg­ten, « si­ger Jep­pe Mat­t­hies­sen.

Man skal og­så hol­de sig for øje, at fak­to­rer som stress og søvn kan ha­ve en ne­ga­tiv eff ekt på over­væg­ten. Et øget stres­sni­veau i krop­pen gi­ver nem­lig lyst til at spi­se fe­de og sø­de sa­ger, som ik­ke er hen­sigts­mæs­si­ge for ener­gi­ind­ta­get, og så sæt­ter fed­tet sig i man­ges til­fæl­de på ma­ven. Og der­med bli­ver det til den far­li­ge form for fedt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.