RAP­POR­TENS KONKLUSION: Der­for går det ud over kvin­der­ne

BT - - SUNDHED -

La­ve­re ak­ti­vi­tets­ni­veau

En af år­sa­ger­ne til den sti­gen­de over­vægt blandt kvin­der er, at dan­sker­nes ge­ne­rel­le ak­ti­vi­tets­ni­veau er fal­det i pe­ri­o­den fra 2007 til 2012. Fal­det er mest mar­kant blandt kvin­der­ne, som i pe­ri­o­den og­så har op­le­vet en vægtøg­ning og en stig­ning i an­de­len af over­væg­ti­ge og svært over­væg­ti­ge.

Æn­drin­ger i dan­sker­nes trans­portva­ner kan ha­ve bi­dra­get til det fal­den­de ak­ti­vi­tets­ni­veau, for­di vi i dag i hø­je­re grad end tid­li­ge­re trans­por­te­rer os pas­sivt. Bil­tra­fi kken er så­le­des ste­get, og cyk­lis­men er fal­det i lø­bet af det se­ne­ste år­ti. Her­u­d­over er skærm­ti­den øget mar­kant i de se­ne­re år som føl­ge af be­ty­de­li­ge æn­drin­ger i dan­sker­nes tv- og com­pu­ter­va­ner. Fle­re ener­gi­tæt­te fø­de­va­rer

Ko­stens sam­le­de ener­gi­tæt­hed ( ener­gi­ind­hold i for­hold til vægt) er iføl­ge da­ta fra Dans­da ste­get 9 pro­cent blandt voks­ne dan­ske­re fra pe­ri­o­den 2005- 2008 til pe­ri­o­den 2011- 2013. Den sti­gen­de ener­gi­tæt­hed i ko­sten har ført til, at det sam­le­de ener­gi­ind­tag er ste­get 7 pro­cent blandt voks­ne dan­ske­re.

År­sa­gen er blandt an­det et øget ind­tag af fedt­stof ( smør, blan­dings­pro­duk­ter og olie), kød og ost. Her­u­d­over har et sti­gen­de ind­tag af ka­ger og­så bi­dra­get til den hø­je­re ener­gi­tæt­hed i dan­sker­nes kost. Fast­food­må­l­ti­der som pizza, bur­ger og pøl­ser samt ’ tom­me kal­o­ri­er’ fra slik, cho­ko­la­de, ka­ger, is, chips m. m. bi­dra­ger og­så til ko­stens hø­je ener­gi­tæt­hed.

larh@ bt. dk Kil­de: DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.