10 VE­JE TIL VÆGT­TAB

BT - - SUNDHED - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

Slå au­to­pi­lo­ten fra

Hvis du vil æn­dre va­ner, er det en god idé at be­gyn­de med at slå op­mærk­som­he­den til. Når du bli­ver me­re op­mærk­som på di­ne va­ner, bli­ver det nem­me­re at træf­fe et sun­de­re valg. Skriv ek­sem­pel­vis ned, h v o r n å r , hvad og hvor me­get du spi­ser og drik­ker. Du kan og­så fø­re dagbog over, hvor me­get du be­væ­ger dig. Gør det mindst to hver­da­ge og en dag i we­e­ken­den.

Skab med­vind

Det er let­te­re at be­væ­ge sig frem, hvis du har ’ med­vind’ på vej­en. Skab ’ med­vind’ for dig selv ved at ind­dra­ge og få op­bak­ning fra di­ne nær­me­ste - el­ler gå sam­men med en ven. Und­gå lang­va­rig stress - det kan øge tran­gen til at spi­se me­re − og of­te us­undt − og gi­ve min­dre over­skud til at æn­dre va­ner. Få dæk­ket dit søvn­be­hov. 7- 8 ti­mer pr. nat er som re­gel pas­sen­de.

Drik fær­re kal­o­ri­er

Du bli­ver ik­ke så mæt af at drik­ke som af at spi­se – selv om der er li­ge man­ge kal­o­ri­er i det, du ind­ta­ger. Du kan der­for let spa­re kal­o­ri­er – og gå ned i vægt – hvis du drik­ker fær­re kal­o­ri­er, end du ple­jer. Und­gå store mæng­der af suk­ker­hol- di­ge drik­ke som f. eks. so­da­vand og saf­te­vand, kaf­fe og te med mælk, flø­de el­ler suk­ker, ka­ka­o­mælk, drik­key­og­hurt, ener­gi- og sport­s­drik­ke samt al­ko­hol.

Be­væg dig me­re

Fy­sisk ak­ti­vi­tet er ik­ke kun det, der fo­re­går på et mo­tions­hold el­ler til lø­be­træ­ning. Fy­sisk ak­ti­vi­tet er og­så dag­lig­dags ak­ti­vi­te­ter som at støv­su­ge, luf­te hund­en og le­ge med bør­ne­ne. Gør det til en va­ne i dag­lig­da­gen at er­stat­te di­ne pas­si­ve va­ner med no­get ak­tivt: tag f. eks. trap­per­ne i ste­det for ele­va­to­ren, vælg cyk­len til ar­bej­de i ste­det for bus­sen, el­ler gå en tur i ste­det for at sæt­te dig for­an fjern­sy­net om af­te­nen.

SLAN­KE­RÅD

Spis me­re grønt

Grønt­sa­ger er ful­de af vi­ta­mi­ner og har sam­ti­dig et me­get lavt kal­o­ri­e­ind­hold. Sam­ti­dig fyl­der de godt i ma­ven. Spis ba­re løs af grønt­sa­ger – og spis sam­ti­dig min­dre af no­get an­det. Be­gynd med at spi­se en el­ler an­den slags grønt­sag hver dag. Hen ad vej­en kan du grad­vist øge mæng­den og spi­se fle­re for­skel­li­ge slags grønt­sa­ger.

Spis min­dre suk­ker

Du må ger­ne spi­se suk­ker og sø­de sa­ger en gang imel­lem. Men hvis du spi­ser lidt min­dre, end du ple­jer, kan det fø­re til et ret stort vægt­tab. Der er me­get suk­ker i bl. a. slik, cho­ko­la­de, ka­ger, kiks, is, hon­ning og mar­me­la­de. Spis ger­ne frisk frugt i ste­det for nog­le af de sø­de sa­ger, du ple­jer at spi­se. Det er godt for bå­de din vægt og din sund­hed.

Vælg fuld­korn

Spis brød, pas­ta, ris og gryn af fuld­korn. Fuld­korn er kor­n­pro­duk­ter, hvor he­le kor­net ind­går. Pro­duk­ter med et højt ind­hold af fuld­korn er sun­de­re og mæt­ter me­re, bl. a. for­di de in­de­hol­der fle­re kost­fi­bre. Man kan ik­ke al­tid se på mad­va­ren, om der er me­get fuld­korn i. Hold der­for øje med fuld­kornslog­o­et, når du hand­ler.

Spis min­dre fedt

Fedt er det mest kal­o­ri­e­ri­ge næ­rings­stof, der fin­des. Du kan ta­be dig, hvis du skæ­rer ned på fed­tet. Find di­ne fedt­fæl­der og lav små, over­kom­me­li­ge æn­drin­ger i ret­ning af min­dre fedt. Der er me­get fedt i pro­duk­ter som smør, mar­ga­ri­ne, olie, flø­de, ost, kød, på­læg, re­mou­la­de, may­on­nai­se, dres­sing, cho­ko­la­de, kiks, ka­ger, chips, avo­ca­do og nød­der.

Spis min­dre mæng­der

Skær ned på po­r­tions­stør­rel­ser­ne og spis ef­ter din sult­for­nem­mel­se. Ma­den sma­ger og­så bed­re, og du ny­der den me­re, når du er sul­ten. Vi kom­mer of­te til at spi­se me­re, end vi er sult­ne til. Du kan øve dig i at føl­ge din sult­for­nem­mel­se. Du skal i hø­je­re grad spi­se ef­ter din sult og i min­dre grad spi­se af an­dre år­sa­ger, som f. eks. kedsom­hed el­ler va­ne.

Spis, når du spi­ser

Det er me­get al­min­de­ligt, at man gør no­get an­det, mens man spi­ser: ser tv, hø­rer ra­dio, læ­ser, ta­ler, går, kø­rer bil el­ler er på net­tet. Uop­mærk­som­he­den kan be­ty­de, at man au­to­ma­tisk spi­ser me­re. Prøv i hø­je­re grad ik­ke at gø­re an­det end at spi­se, når du spi­ser. Smag på ma­den og mærk for­nem­mel­ser­ne af sult og mæt­hed i din ma­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.